Anhörigstöd

Har du en nära relation till någon som är äldre, har en funktionsnedsättning eller är långvarigt sjuk? Då kan du få stöd av kommunens anhörigstödjare.

Anhörig är du som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående

Definitionen av en anhörig har en emotionell utgångspunkt och fokuserar på de känslomässiga band som finns mellan människor. Det betyder att du kan vara make, maka, partner, förälder, barn eller syskon men också vän eller nära kollega. Den närstående kan vara en person som är äldre, har en psykisk eller fysisk funktionsnedsättning eller har en långvarig sjukdom.

Vi försöker finna det du behöver

Att stödja en närstående påverkar anhöriga på olika sätt, direkt och indirekt. Syftet med anhörigstöd är att förebygga fysisk och psykisk ohälsa hos anhöriga. Tillsammans försöker vi finna det du behöver för att bevara din egen hälsa, energi och glädje.

Stödet är individuellt utformat, och i möjligaste mån utifrån dina önskemål och behov. Anhörigstödjaren har tystnadsplikt. Enskilda samtal är kostnadsfritt. Det kan tillkomma kostnader i samband med föreläsningar och hälsofrämjande aktiviteter.

Anhöriga i skiftande livssituationer

De flesta kommuner i landet har de senaste tio åren arbetat med att utveckla stöd till anhöriga som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående. Merparten av detta stöd har tidigare riktats till anhöriga till äldre personer.

Lagförstärkningen ska vidga kommunens stöd till anhöriga så att den omfattar alla som vårdar och stödjer en närstående (prop. 2008/09:82, sid 7–10). Det innebär att arbetet med stöd till anhöriga ska omfatta socialtjänstens alla verksamheter.

Bestämmelsen omfattar dessa personer:

  • Anhöriga till personer som har fysisk, psykisk, intellektuell eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.
  • Anhöriga till personer som har långvarig eller kronisk psykisk eller fysisk sjukdom.
  • Anhöriga till personer som är äldre.
  • Anhöriga till personer som har missbruks- och beroendeproblematik.
  • Föräldrar till barn under 18 år, föräldrar till vuxna barn och vuxna barn till närstående med någon av ovanstående sjukdom eller funktionsnedsättning.