Köldmedier

För att kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsutrustning ska fungera så innehåller dessa så kallade köldmedier. Vanligtvis är det fluorerade växthusgaser. För att minska utsläppen av fluorerade växthusgaser finns regler för vilka köldmedier som får användas samt hur installation och kontroll av utrustning ska gå till.

Underrättelse innan installation eller konvertering

Om du ska installera en stationär köldmedieutrustning som innehåller minst 14 ton koldioxidekvivalenter så ska bygg- och miljönämnden i Torsås kommun underrättas om detta i god tid innan.

Samma krav gäller vid konvertering, det vill säga byte till ett nytt köldmedium, av en befintlig utrustning.

Läckagekontroll

Ansvarig för anläggningen, den så kallade operatören, ska anlita certifierade kylföretag och kylservicepersonal för kontroll, installation och reparation av köldmedieanläggningar. Kylföretag och servicepersonal ska vara certifierade av INCERT. Det är operatörens ansvar att skicka in årlig kontrollrapport till Samhällsbyggnadsförvaltningen senast den 31 mars efterkommande år.

Hur ofta läckagekontrollerna ska utföras bestäms av mängden ton koldioxidekvivalenter (CO2e). Koldioxidekvivalenten räknas fram genom att multiplicera mängden köldmediegas med gasens GWP-värde (Global Warming Potential faktor) ex 1 kg R404A motsvarar 3,9 ton koldioxid.

Observera att från och med 2017 ska även aggregat under 3 kg som motsvarar 5 ton koldioxidekvivalenter eller mer läckagekontrolleras och räknas in i årsrapporteringen.

Mängd koldioxidekvivalenter – Kontrollintervall

5 ton eller mer – 1 gång per 12 månader
50 ton eller mer – 1 gång per 6 månader
500 ton eller mer – 1 gång per 3 månader
Om ett läckagevarningssystem är installerat förlängs tiden mellan kontrollerna med det dubbla.

Årlig rapportering

För köldmedieanläggningar som under någon del av ett kalenderår innehåller minst 14 ton koldioxidekvivalenter ska operatören lämna en rapport till Bygg- och miljöförvaltningen. Rapporten ska lämnas senast den 31 mars året efter det kalenderår som rapporten avser. Vad rapporten ska innehålla framgår av 15 § i förordning (2016:1128). Exempel på uppgifter som ska lämnas är resultatet av de läckagekontroller som gjorts samt information om utrustning som skrotats under kalenderåret.

Förbud mot vissa köldmedium

Efter 31 december 2014 är det förbjudet att använda köldmedia av typen HCFC (t.ex. R22). Undantag görs för aggregat som innehåller maximalt 3 kg köldmedia om dessa var i bruk den 1 juni 2003 och sedan dess har fortsatt vara i bruk. CFC-köldmedier får inte längre användas, med undantag för små enhetsaggregat med mindre än 900 gram köldmedia.

Undantag från krav på återkommande kontroll

Utrustning som är tättslutande och innehåller mindre än 10 ton koldioxidekvivalenter omfattas inte av kraven på läckagekontroll. Ett sådant system ska alla enheter med köldmedium tätats genom svetsning eller liknande. Ett sådant system ska vara tydligt märkt.

Utrustning som innehåller köldmedium som inte omfattas av förordningen, exempelvis koldioxid och ammoniak, har inga krav på periodisk kontroll och de omfattas inte heller av krav på information till oss innan installation. Det är dock alltid bra att stämma av eventuella säkerhetskrav eller andra aspekter med oss på miljöskyddsenheten eller med brandkåren.

Miljösanktionsavgift för överträdelse av regler

En miljösanktionsavgift kan tas ut av bygg- och miljönämnden om inte dessa regler ovan följs.