Detaljplaner

En av kommunens uppgifter är att ta fram detaljplaner. Kommunen kan reglera mark- och vattenområdens användning och bebyggelse inom kommunen.

Planen är juridiskt bindande och får därmed rättsverkan. Bedömningen som görs i en detaljplan beslutar om ramarna för prövningen av framtida bygglovsärenden. Därmed blir lovhanteringen också enklare. Du kan få mer information om detaljplaner och processen för att ta fram nya planer på Boverkets hemsida – se länk nedan. Kontakta gärna bygg- och miljöförvaltningen för mer information.

Nedan planer har bygg- och miljöförvaltningen fått i uppdrag att ta fram. Under respektive länk nedan kan du få mer information om vad som hänt i ärendet.

Anser du att bygg- och miljönämndens eller kommunfullmäktiges beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelse är fel, har du möjlighet att överklaga detta.

Mer information

Antagna planer

»Taltrasten 7 – Kapellet, Bergkvara

Pågående planarbete

»Björkenäs 1:1 – stugområde
»Bergkvara 2:33 – Lugnet
»Gata 3:7 m fl – Björkenäs och södra Skäppevik 
»Torsås 2:42 m fl – Konsumkvarteret
»Bergkvara 2:14 m.fl. – Gökalundskrysset, Bergkvara

Vilande planarbete

»Bergkvara 2:1 – hamnen
»Kroka 4:39 – festplatsen
»Söderåkra 7:1 m fl – apoteket
»Siggatorp 1:8 m fl – Bryggaren

Praktikantarbete – utredning huvudmannaskap

2021 11 01BMN 2021 798RAPPORT(1)