Detaljplaner

En av samhällsbyggnadsförvaltningens uppgifter är att ta fram detaljplaner.

Mark- och vattenområdens användning och bebyggelse inom kommunen kan regleras med detaljplaner.
Planen är juridiskt bindande och får därmed rättsverkan. Den bedömning som görs i en detaljplan beslutar om ramarna för prövningen av framtida bygglovsärenden. Därmed blir lovhanteringen enklare. Mer information om detaljplaner och processen för att ta fram nya planer finns att läsa på boverket .

Eller kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen för mer information!

De planer som redovisas nedan som pågående är alla planer som samhällsbyggnadsförvaltningen fått i uppdrag att ta fram. För mer information om vad som hänt i ärendet se under respektive länk.

För mer information om själva planprocessen klicka här!

Överklaga en detaljplan
Anser du att bygg- och miljönämndens eller kommunfullmäktiges beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelse är fel har du möjlighet att överklaga detta. Läs mer om hur du gör här.

Pågående planarbete
»
Torsås 5:97 – Cupolentomten
»Torsås 1:116 – Lunnagatan
»Bergkvara 2:33 – Lugnet
»Bergkvara 2:1 – hamnen
»Gata 3:7 m fl – Björkenäs och södra Skäppevik 
»Torsås 8:13 – Filadelfia
»Torsås 2:42 m fl – Konsumkvarteret

Vilande planarbete
»Kroka 4:39 – festplatsen
»Söderåkra 7:1 m fl – apoteket
»Siggatorp 1:8 m fl – Bryggaren

Gällande detaljplaner

Följ länken till kommunens alla gällande detaljplaner.