Vatten till poolen

Fyll på vatten i lugn takt. Använd en trädgårdslang med diameter på max 19 mm. Om du fyller med högt flöde kan turbulensen i vattenledningarna göra att rost och andra avlagringar släpper från ledningarna och vattnet blir grumligt i hela området. Lämpligast är att fylla poolen nattetid, mellan 21 – 06, då normalförbrukningen är som lägst.Se till att munstycket är över vattenytan, för att undvika risk för återströmning.

Torsås kommun har inte möjlighet att med hjälp av tankbil fylla pooler utan vi hänvisar till privata aktörer. På mindre orter kan det bli brist på vatten om det tas stora mängder vatten ur det kommunala ledningsnätet. Då vill vi att du meddelar VA-jouren, 070-249 40 20 innan. En ökad förbrukning är normalt ett tecken på vattenläcka. Genom att kontakta oss i förväg slipper vi lägga tid och onödiga kostnader på att leta reda på ”läckan”.

När det är dags att tömma poolen görs detta lämpligen genom att vattnet får infiltrera över gräsyta eller dylikt. För att undvika förorening av naturmiljön, förorening av enskilda vattentäkter och olägenheter för grannar är det viktigt att tänka på hur du tömmer din pool. Släpps vattnet i dagvattenledningen ska det vara avklorerat och utan kemikalier. Vattnet får inte släppas i spillvattennätet (”avloppet”).

Låt poolvattnet stå i dagsljus. Undvik att tillföra så kallat fritt klor till miljön. I mindre pooler som står i solen några dagar efter senaste klorering förbrukas fritt klor snabbt. Därefter kan du tömma poolen.

Led vattnet långsamt genom en slang. Tömning ska i första hand ske långsamt via en slang ut på den egna gräsmattan (efter några dagar i dagsljus enligt ovan), så att vattnet hinner infiltrera ner i marken och grannarnas tomter inte översvämmas. Om enskilda vattentäkter finns i närheten bör man tömma sin pool så långt bort från dessa som möjligt.

Om detta inte är möjligt skall tömning av poolen ske till antingen dagvattennätet eller spillvattennätet långsamt genom en slang.
Vid spolning och rensning av filter skall vattnet avledas till spillvattennätet.

Klor är ett vanligt desinfektionsmedel. Om man överväger att använda nya medel eller metoder är det viktigt att det finns bra produktbeskrivningar. Vi rekommenderar att välja produkt som har miljömärkning.