Rekommendationer efter vaccinering Läs mer ›

Våld i nära relation

Om våld i nära relation
Socialtjänsten är enligt lag skyldig att se till att den som utsatts för brott får stöd och hjälp. Våld i nära relation ska särskilt beaktas. Våldet kan finnas i olika slags relationer såsom mellan makar, sambor, särbor, föräldrar och barn, mellan släktingar och andra närstående. Även den som själv utövar våld har rätt till hjälp. Det spelar ingen roll om våldet pågår just nu eller om det var längesedan det förekom, det kan fortfarande finnas behov av hjälp. Personal inom socialtjänsten har anmälningsplikt om de får kännedom om, eller misstänker, att ett barn far illa.


Hur kan du få hjälp och vilken hjälp kan du få
?
Om du tror att du är eller har varit utsatt för våld i nära relation kan du kontakta en socialsekreterare för att rådfråga kring din situation. Om du efter detta vill ansöka om hjälp eller få dina behov av detta utredda inleds en utredning där våldet kartläggs. Utredningen visar vilka behov av stöd du har och kan ibland leda till beslut om insats. Exempel på sådant du kan få hjälp med är samtalsbehandling specifikt inriktad på våld i nära relation, hjälp med boende på kort och lång sikt, stöd i kontakter med andra myndigheter såsom Skatteverket och polisen, akut ekonomisk hjälp, stöd i kontakt med handläggare för försörjningsstöd.

Vill du ha kontakt?
Ring kommunens växel och be att få tala med en socialsekreterare som arbetar med våld i nära relation: 0486-331 00. Du kan också skicka e-post:
socialforvaltningen@torsas.se