Egenkontroll

Alla livsmedelsföretagare ska ha ett egenkontrollprogram baserat på principerna för HACCP. Ett egenkontrollprogram kan se olika ut och innehålla olika saker beroende på hur verksamheten ser ut.

I ett egenkontrollprogram ska det ingå ett antal grundläggande rutiner för verksamheten. Exempel på områden som det bör finnas rutiner för är utbildning, personlig hygien, vatten, skadedjur, rengöring, underhåll, avfall, separering, märkning, tid- och temperaturprocesser och spårbarhet.
Vissa kontroller, till exempel temperaturkontroller, som du gör i verksamheten behöver dokumenteras och vid eventuella avvikelser från rutinerna ska det framgå vad du har gjort för att rätta till problemet.

Det första man gör är ett flödesschema där man skriver upp alla steg i livsmedelshanteringen. Utifrån flödesschemat gör man en faroanalys över vilka risker som finns i hanteringen. Sedan gör man rutinerna för att ta bort eller minimera de risker man känner till. Ta gärna hjälp av branschriktlinjerna för din typ av verksamhet.

Har du inte tidigare erfarenhet av yrkesmässig livsmedelshantering bör du skaffa dig grundläggande kunskap om livsmedelshygien och egenkontroll. Det finns ett flertal företag som ordnar sådana utbildningar.

Det är viktigt att alla som jobbar i verksamheten har goda kunskaper om livsmedelshantering. Du bör gå igenom egenkontrollprogrammet med din personal och försäkra dig om att alla förstår vad rutinerna och kontrollerna innebär.

Ditt egenkontrollprogram ska alltid finnas tillgängligt i verksamheten för samhällsbyggnasförvaltningen vid kontroller.

Ansvaret för att göra ett system för egenkontroll som bygger på HACCP ligger  på livsmedelsföretagaren.