Anmälan, Förhandsbesked, Bygglov, Marklov och Rivningslov

I Torsås kommun har Bygg- och miljönämnden ansvaret för att Plan- och bygglagen (PBL) följs beträffande byggande. I de flesta fall krävs det lov eller anmälan om du ska bygga nytt, bygga till, riva eller ändra något i en befintlig byggnad, både inom och utom detaljplanelagt område.

Kulturhistoriskt värde
Ett område, en fastighet eller en byggnad kan ha ett kulturhistoriskt värde som kan innebära inskränkning av vad som får utföras och att bygglov kan krävas för åtgärder som annars inte kräver bygglov. Kommunen har tagit fram en inventering av särskilt värdefulla byggnader enligt plan- och bygglagens 13§ 8 kap plan- och bygglagen i tätorterna.

Torsås kommun har antagit ett nytt kulturmiljöprogram. Avsikten med kulturmiljöprogrammet är att göra fastighetsägare, samhällsplanerare och allmänhet medvetna om de många fina kulturmiljöer som finns i vår kommun. Programmet ska inspirera till ett ökat intresse och varsamt förvaltande av dessa och andra liknande kulturarv. Inventeringen av särskilt värdefulla byggnader och kulturmiljöprogrammet ger information om din fastighet har ett kulturellt värde som måste beaktas.

Bygglovsguide
I Bygglovsguiden hittar du allt du behöver veta om lov & anmälan och hur du ska gå till väga. Du kan se tjänsten som en hjälpreda när du ska utföra byggnadsåtgärder. Den innehåller en förklarande uppslagsdel med begrepp och regler.

Handlingar för lovsansökan/anmälan

Till en ansökan om lov/anmälan krävs en ansökningsblankett som finns att tillgå i blanketter och oftast följande handlingar:

  • Nybyggnadskarta/situationsplan (karta som visar placering av den nya byggnationen med mått)
  • Fasadritningar (byggnadens yttre)
  • Planritningar (byggnadens rumsfördelning)
  • Sektionsritning (genomskärning av byggnaden)
  • Vem som är kontrollansvarig

När krävs nybyggnadskarta eller situationsplan

Nybyggnad i detaljplanelagt-/primärkarteområde –>        nybyggnadskarta

Nybyggnad utanför detaljplanelagt område –>                   situationsplan

Tillbyggnad i detaljplanelagt-/primärkarteområde –>       situationsplan,  i vissa fall nybyggnadskarta

Tillbyggnad utanför detaljplanelagt område –>                  situationsplan

Lov-/Anmälansprocessen

En ansökan om lov resulterar i att Bygg- och miljönämnden meddelar ett lov eller ett avslag.
För att byggnationen ska få påbörjas krävs ett STARTBESKED, i lovbeslutet anges vad som krävs för att ett startbesked ska kunna lämnas.
En åtgärd som kräver anmälan resulterar direkt i beslut om startbesked, de olika processerna anges i korthet nedan.
Ansökan –> Bygglov –> Startbesked –> Slutbesked
Anmälan –> Startbesked –> Slutbesked
Oavsett om en åtgärd kräver bygglov eller anmälan så krävs ett beslut SLUTBESKED för att ta åtgärden i bruk.

Avgift

Avgifter för prövning och tillsyn enligt plan- och bygglagen beslutas av kommunfullmäktige. Följande taxa gäller fr.o.m. 2011, PBL-taxa.