Krisledningsnämnden

Krisledningsnämnden består av fem ledamöter (kommunstyrelsens arbetsutskott). Nämnden sammanträder endast då en extraordinär händelse föreligger. Krisledningsnämnden ledde exempelvis kommunens arbete under corona-pandemin.

Extraordinär händelse

  • Avviker från det normala.
  • Innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner.
  • Kräver skyndsamma insatser av kommunen.

Om dessa förutsättningar finns (som under pandemin) kan nämndens ordförande besluta att det råder en extraordinär händelse. Krisledningsnämnden kan i sådana lägen besluta att ta över hela eller delar av någon annan nämnds verksamhet. Så snart som en extraordinär händelse är över skall nämnden återlämna ansvaret till ordinarie nämnd. Krisledningsnämnden skall alltid återrapportera till kommunfullmäktige.

Folkvalda politiker i Krisledningsnämnden