Bostad enligt LSS

Bostad med särskild service är för dig med funktionsnedsättning som har behov av särskilt stöd, vård eller anpassning av bostaden.

Vuxna

Bostad med särskild service finns i form av gruppbostad, servicebostad och annan särskilt anpassad bostad. I de två förstnämnda ingår omvårdnad, stöd och service utifrån dina behov. Det ingår också fritids- och kulturaktiviteter.

  • Gruppbostad är till för dig som har stora och omfattande behov av tillsyn och omvårdnad. Gruppbostaden består av ett mindre antal lägenheter som är samlade kring en gemensam lägenhet. En fast personalgrupp ska täcka ditt och övriga boendes hela stödbehov.
  • Servicebostad är till för dig med ett mindre omfattande stödbehov men som fortfarande behöver stöd i din vardag. Servicebostaden består av ett antal lägenheter som har tillgång till gemensam lägenhet och en fast personalgrupp. Lägenheterna ligger oftast i samma eller kringliggande hus.

Det finns flera varianter av bostäder i Torsås. Gemensamt är att bostaden skall vara anpassad till den enskildes behov och stärka självständigheten.

Vad kostar det att bo i gruppsbostad?

Du betalar inte för den service och omvårdnad som du får. Du får ett eget hyreskontrakt på din lägenhet och betalar hyra till hyresvärden. Du möblerar lägenheten med egna möbler och skaffar själv en hemförsäkring. Du betalar för din mat och dina personliga utgifter.

Barn och ungdom

Boende i bostad med särskild service för barn och ungdom som behöver bo utanför föräldrahemmet
Barn som på grund av sitt funktionshinder och trots omfattande stödåtgärder inte kan bo hos sina föräldrar, har rätt till boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar.

  • Familjehem innebär att barnet bor i ett annat hem än det egna.
  • Bostad med särskild service för barn och ungdom innebär ett boende för flera barn med behov av särskilt stöd.

Det är i första hand omvårdnadsbehovet som styr valet av denna boendeform.
Placering såväl i familjehem som bostad med särskild service görs endast utifrån barnets funktionshinder.

Båda boendeformerna skall utgöra en för barnet kompletterande varaktig uppväxtmiljö där föräldrahemmet finns med i bilden. Barnet skall kunna bo kvar till dess att gymnasieskolan avslutats, dvs. till ca 21 års ålder.

I insatsen bostad med särskild service för barn och ungdom ingår omvårdnad, fritidsverksamhet samt kulturella aktiviteter.

Boende i bostad med särskild service för barn och ungdomar är aldrig en ersättning för föräldraskapet utan är ett komplement.