Oro för att barn far illa

Du som misstänker eller känner oro att ett barn eller en ungdom far illa bör göra en anmälan till socialtjänsten. Du kan vara anonym.

Anställda på vissa myndigheter och i vissa verksamheter som berör barn och unga är skyldiga enligt lag att genast anmäla om de i sitt arbete misstänker att ett barn far illa.

Anmälningsskyldigheten gäller till exempel personal i hälso-och sjukvården, tandvården, förskolan, skolan, socialtjänsten och kriminalvården. Den gäller också personal som arbetar med barn och unga i yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet eller i annan sådan verksamhet på hälso- och sjukvårdens eller socialtjänstens område.

Så anmäler du

Under kontorstid

– Helgfria vardagar mån-fre 08.00-12.00, 13.00-16.00
Kontakta Individ- och familjeomsorgen (IFO), växel tfn: 0486-331 00
Du kan även skriva ut och fylla i ett papper och lämna in det till kommunen.
Orosanmälan  (Word)

Utanför kontorstid – vid akuta anmälningar

Kontakta Sydostjouren 020-45 39 00, länk till Sydostjourens hemsida och Sydostjourens e-tjänst för orosanmälan

Vad innebär det att vara anonym?

Att vara anonym innebär att du inte uppger ditt namn, telefonnummer eller skickar anmälan med e-post. Oftast underlättas dock vår kontakt med familjen om vi kan uppge var uppgifterna kommer ifrån.

Vad händer efter en ansökan eller en anmälan?

En anmälan kan leda till att en utredning inleds och en ansökan leder alltid till att utredning inleds. Barnets bästa står alltid i centrum vid bedömningen om det finns behov av stödinsatser. Socialtjänsten strävar alltid efter att nå en överenskommelse med familjen, barnet eller ungdomen om vilken hjälp som kan behövas.

All personal inom socialtjänsten arbetar under sekretess. Bara den som berörs har rätt att ta del av det som framkommer under en utredning.

Information om anmälan, ansökan och utredning
Information om BBIC-modellen och samverkan