Kvalitets- och ledningssystem

Socialförvaltningens kvalitets och ledningssystem är ett verktyg för att bibehålla och uppnå god kvalitet inom verksamheterna.

Vad innebär det?

Ledningssystemför systematiskt kvalitetsarbete består av flera delar som tillsammans ger stöd i att styra och leda för god kvalitet. Systemet ligger till grund för socialförvaltningens systematiska kvalitetsarbete. Ledningssystemet är uppbyggt utifrån socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9).

Det gemensamma ledningssystemet erbjuder en lättåtkomlig, lättförståelig dokumentation för ledningssystemet och därmed en helhet av verksamhetens kvalitetsarbete.

Ledningssystemet omfattar:

  • Samverkan
  • Dokumentationsskyldighet
  • Systematiskt förbättringsarbete inklusive egenkontroll, riskanalys, avvikelser, synpunkter och klagomål
  • Processer, aktiviteter och rutiner

Personalens medverkan i kvalitetsarbetet

Socialförvaltningen säkerställer genom kvalitetsledningssystemet att medarbetarna har den kompetens och de färdigheter som verksamheten kräver. Personalen har en skyldighet att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls och att medverka i verksamhetens kvalitetsarbete.