Rådgivande organ

Kommunens nämnder har stöd av rådgivande organ, som Rådet för funktionshinderfrågor och Pensionärsrådet. På så vis kan handikapprörelsen och pensionärsföreningarna ta del av och påverka kommande beslut inom sina intresseområden.

Rådet för funktionshinderfrågor

Rådet för funktionshinderfrågor (RFH) är ett viktigt organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för de handikappades riksorganisationer inom kommunen.

Ledamöter

Rådets ledamöter är politiker från kommunens nämnder samt representanter från handikapporganisationerna.

Syftet

Syftet med det Rådet för funktionshinderfrågor är att personer med funktionshinder genom rådet får större delaktighet i samhällets och kommunens insatser. I rådet ska man även kunna ge förslag till åtgärder som berör de funktionshindrades förhållanden i samhället.

Rådet arbetar med övergripande frågor inom funktionshinderområdet. Frågor av individuell karaktär behandlas inte i handikapprådet.

Kommunala pensionärsrådet

Kommunala pensionärsrådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och kommunens styrelser och nämnder.

Syftet är att Kommunala pensionärsrådet ska:

  • Förstärka inflytandet i alla frågor som gäller äldre
  • Verka för att pensionärernas frågor beaktas i nämndernas verksamhetsplanering
  • Initiera nya pensionärsfrågor i nämnder och förvaltningar
  • Vara ett remissorgan i frågor som berör pensionärer
  • Vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning

Kontakta Socialnämndens nämndsekreterare vid frågor eller för kontakt med Kommunal Pensionärsrådet (KPR) eller Rådet för funktionshinderfrågor (RFH).

KPR/RFH sammanträder ca 4 gånger/år. Protokollen publiceras i diariet.