Dagvatten

Spillvattenledningen är dimensionerad för att klara avloppsvatten från hushållet, till exempel WC, dusch och tvätt. Stora mängder tillskottsvatten, från exempelvis felkopplat dagvatten, försämrar reningsresultatet på reningsverket, ökar driftkostnaden och medför risk för översvämning och utsläpp av orenat vatten. Kraftig nederbörd kan även orsaka källaröversvämning.

I områden utan ett utbyggt dagvattensystem görs en inventering av fastigheters stuprännor. Stuprännor som går ner i marken är en indikation på att takvattnet kan vara kopplat på spillvattennätet. För att fastställa hur stuprännorna är kopplade färgas spolvatten med ett läcksökningsmedel som ger en stark grön färg (ofarligt för miljö och hälsa).

I områden med ett utbyggt system för dagvatten kan felkopplingar upptäckas genom en rökinventering av ledningsnätet, vilket har genomförts i Torsås tätort.

Om fastigheten är felkopplad är fastighetsägaren skyldig att koppla bort sitt dagvatten från spillvattennätet och omhänderta vattnet på annat sätt.

I första hand rekommenderas att dagvatten tas om hand på den egna tomten (kallat LOD, ”Lokalt omhändertagande av dagvatten”) – exempelvis genom infiltration i stenkista, uppsamling i tunna eller genom att vattnet leds från huset via utkastare och stuprörsslang eller ränndalsplattor . Stuprören som går ner i marken ska då kapas vid marknivå, pluggas och fyllas över. Detta för att förebygga framtida påkoppling. OBS! det är inte tillåtet att leda vatten till grannens tomt eller ut på gatan.

Vissa fastigheter har möjlighet att ansluta sig till det kommunala dagvattennätet. Detta förutsätter dock att en dagvattentjänst finns i det aktuella området. Kontakta Bygg- och miljöförvaltningen, Torsås kommun, för information om vilka möjligheter som finns för din fastighet.

Tidigare var det tillåtet att koppla fastighetens dränering till spillvattennätet och om så är fallet är det viktigt att se till att stuprännor/utkastare utformas så att takavrinning inte rinner ner i husdräneringen och på så vis ändå hamnar i spillvattenledningen. Flödet kan följas upp genom färgning av spolvatten.