Rekommendationer efter vaccinering Läs mer ›

Bergkvara 2:33 – Lugnet

Med anledning av den ökade inflyttningen och minskad tillgången till villatomter som ses i Bergkvara samt de nya satsningar som genomförs t ex på Bergkvaras nya förskola behövs ytterligare mark för bostäder tas fram. Kommunstyrelsen beslutade 2020-05-05 att planlägga den del av utvecklingsområdet Lugnet som kallas för Sjöhagen.

Syftet med en ny detaljplan är att möjliggöra ytterligare bostäder i östra Bergkvara och att skydda natur med höga värden inom området. Dessutom ska befintliga bostäder som idag är planlagda för industriändamål anpassas till gällande förhållande. Detaljplanen ska ge stor frihet över nya byggnaders utformning och utformas för att ge utsikt över kulturlandskapet i väst eller över sundet i öst. Detaljplanen ska även möjliggöra ett gångstråk för utomstående till badplatsen.

Då området kan antas vara av betydande intresse för allmänheten genomförs planarbetet med utökat planförfarande.
Ett första planförslag har tagits fram och kommer att skickas ut för information och inhämtande av synpunkter i ett samråd. Ett covidanpassat sätt att samråda håller på att tas fram.