Gata 3:7 m fl – Björkenäs och södra Skäppevik

Kommunstyrelsen beslutade den 22 oktober 2019 om planläggning i Gata, Sandlycke och Björkenäs efter att ett önskemål om planläggning av Gata 3:7 inkommit. Kartbild.

En översiktlig utredning har skett och ett behov av en alternativ väg till Björkenäs 1:1 via fastigheten Sandlycke 1:1 har framkommit.

Områdets norra del består av ett havsnära, låglänt och tätt bebyggt fritidshusområde. Områdets södra del består av jungfrulig skogs- och jordbruksmark.

Ett förslag till avtal inför detaljplaneläggning av berörda fastigheter har upprättats mellan kommunen och fastighetsägarna. Avtalet syftar till att klargöra förutsättningarna för det fortsatta planarbetet samt att översiktligt reglera förutsättningar för detaljplaneringen. I avtalet framgår att marken ska planläggas för nya bostäder, en säker väg samt en utökad byggrätt i förhållande till gällande detaljplan.

Bygg- och miljönämnden beslutade 2019-11-25 att ge samhällsbyggnadsförvaltningen uppdraget.

En naturvärdesinventering har genomförts för området. Den redovisas i karta. Se länk!