Gata 3:7 m fl – Björkenäs och södra Skäppevik

Ett förslag till detaljplan har upprättats för Gata 3:7 m fl – Skäppevik och Södra Björkenäs söder om Bergkvara.

Kommunstyrelsen beslutade 2019-10-22 §181/19 att syftet är att planlägga området för nya bostäder, en säker väg samt en utökad byggrätt i förhållande till gällande detaljplan.

Planområdet är beläget söder om Bergkvara och avgränsas av det allmänt tillgängliga naturområdet kring Björkenäs udde samt av naturområdet i öster, av höjdryggen på fastigheten Gata 2:2, av gamla E22ans vägsträckning samt av Gata 1:1, 2:3, 3:4, 3:6. Området är totalt cirka 27,6 ha stort varav ca 3,4 ha redan är bebyggt. Detaljplanen följer gällande översiktsplan och genomförs med ett standardförfarande.

Samråd

Samråd och granskning är viktiga delar i planeringsprocessen. De behövs, dels för att få tillgång till den kunskap som finns angående det aktuella området, dels för att ge information till de berörda, som även får möjlighet att framföra synpunkter på det framlagda förslaget. Förslaget finns tillgängligt på kommunens hemsida samt i Kommunhusets reception och kan granskas från och med måndag den 14 november 2022 till och med onsdag den 31 januari 2023. Kommunhusets adress är Allfargatan 26 i Torsås.

Måndagen den 19 december kl 12:00 – 18:00 kommer personal att finnas på plats i receptionen för att svara på frågor och ta emot synpunkter.

Förslaget kommer även att visas via videolänk torsdagen den 15 december kl 17:00-18:30. Anmälan till videolänk sker till samhallsbygginfo@torsas.se

Skriftliga synpunkter

Ett genomförande av planeringen bedöms inte medföra betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushållningen med mark, vatten eller andra resurser varför miljökonsekvensbeskrivning inte har upprättats. En separat checklista för ”Undersökning av betydande miljöpåverkan” finns tillgänglig.

Under samrådstiden är det möjligt att lämna skriftliga synpunkter. De skall ha inkommit till Bygg- och Miljönämnden, Torsås kommun, Box 503, 385 25 Torsås eller till samhallsbygginfo@torsas.se senast den 31 januari 2023 för att kunna beaktas.

Samrådshandlingar
Planbeskrivning
Plankarta
Undersökning om betydande miljöpåverkan
Rapport om sandödla
Naturvärdesinventering