Skolhälsovård

Skollagen tydliggör elevhälsans roll. Den lägger fokus på det gemensamma ansvaret att ge alla barn goda förutsättningar att lära.

“Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande och omfatta medicinska, psykologiska psykosociala och specialpedagogiska insatser. Detta innebär att elevhälsan ska bidra till skapandet av miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Elevhälsan ska också stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.”

Skolhälsovård arbetar förebyggande, följer barnens hälsoutveckling och erbjuder regelbundna hälsoundersökningar, hälsosamtal samt vaccinationer och särskilda insatser när det behövs. Skolsköterska arbetar i nära samarbete med skolläkaren som regelbundet är på plats i vår verksamhet. Elever och föräldrar kan på eget initiativ kontakta skolhälsovården.