Eldorado: trivselfrämjande ungdomsgrupp år 7-9

Gruppens roll och uppgift på skolan

Eldoradogruppen på Torskolan är elever som bidrar med främjande åtgärder på skolan, t.ex. i form av trivselhöjande åtgärder och är förebilder på skolan vad det gäller god kamratskap.

Gruppens sammansättning

Eldoradogruppen har två representanter från varje klass i år 7 – 9. Gruppen har också valt ordförande, vice ordförande samt sekreterare och vice sekreterare. Skolkuratorn är gruppens samordnare. Extra personalstöd finns från grundsärskolan.

Att bli Eldoradorepresentant

Intresseanmälan inlämnas om önskemålet att bli Eldoradorepresentant och ingå i Eldoradogruppen. Skolkurator genomför en intervju med den intresserade och lämnar besked efter samråd med mentor.

Handlingsplan

I Eldoradogruppens handlingsplan framgår det vilken roll och uppgift de har, samt vilka mål man strävar efter med sin verksamhet.

>> Vår handlingsplan finns att se här (PDF)

Forskning om mobbing

Mobbning i skolan fortfarande ett problem
Den 28 januari 2011 presenterade Skolverket utvärderingen av metoder mot mobbning. 7-8 procent av barnen utsätts för mobbning i skolan och 13 000 barn är mobbade under lång tid.

- Rapporten visar att mobbning i skolan är ett omfattande och mycket allvarligt problem som leder till ett oerhört lidande och konsekvenserna kan i en del fall bli livslånga, säger Fredrik Malmberg, barnombudsman i sin blogg.

I den kommundialog om mobbning och kränkande behandling som Barnombudsmannen anordnade tillsammans med Barn- och elevombudet i höstas enades kommunerna om en rad rekommendationer. Läs mer via länkarna nedan:

>> Barnombudsmannen
>> Barnombudsmannen bloggar

Senast uppdaterad 2012-07-11

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se