Detaljplan för Kroka 4:39 - festplatsen

img_1828

Torsås kommun har för avsikt att köpa in fastigheten Kroka 4:39 i Djursvik för att utveckla området för bostäder och för att ta till vara dess kvalitéer för friluftsliv.

Området är beläget i de centrala äldre delarna av byn Djursvik och har tidigare använts som festplats. Delar av Kroka 4:39 har, såväl i "Översiktsplan 2010" som i "Program för Djursvik" utpekats som lämpligt för ett nytt bebyggelseområde. Fastigheten ingår i bland annat strandskyddat område, är i delar relativt låglänt och omfattas av riksintresse för högexploaterad kust.

Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område. Marken behöver planläggas. En detaljplaneprocess innebär att områdets lämplighet prövas.

Bygg- och miljönämnden beslutade 2015-11-18 att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utarbeta ett planförslag för bostäder och allmän platsmark. 
I arbetet med att ta fram en detaljplan ska samråd ske med myndigheter, sakägare och andra berörda med ett väsentligt intresse av förslaget.

Samrådsskedet varade under perioden 2015-12-23 - 2016-01-19. Ett samrådsmöte hölls den 11 januari 2016.

Arbetet är för tillfället vilande.

Samråd
Plan- och genomförandebeskrivning
Plankarta

 

 

 

Senast uppdaterad 2018-02-12
 

Kontakt

Fredrika Ternelius                   Planarkitekt
Tfn:0486-332 05
E-post: Fredrika Ternelius

Allfargatan 26
Box 503
385 25 Torsås

 

Tyck till om Samhällsbyggnadsförvaltningen

 Synpunkter & förslag, Samhällsbyggnadsförvaltning 

Vanliga frågor och svar

 Banner FAQ Sammhällsbyggnadsförvaltningen 

SMS vid driftstörningar

 Banner sms-tjänst 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se