FAQ Samhällsbyggnadsförvaltningen

>> Kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen, klicka här!

Miljöavdelningen


Vad kostar det att kontrollera sitt eget vatten hos er?
- Kemisk undersökning = 600 kr
- Bakterieundersökning = 284 kr
- Radon i vatten = 272 kr

Hur ofta bör jag kontrollera mitt vatten?
- Socialstyrelsens rekommenderar var tredje år.

När och var kan jag lämna in mitt vattenprov?
- Tisdagar på samhällsbyggnadskontoret.

Hur gör jag om jag vill mäta radon i mitt hus?
- På www.radonguiden.se finns information om vilka ackrediterade mätlaboratorier du kan kontakta för att beställa mätpaket och analys. Det går också bra att kontakta miljöenheten på Samhällsbyggnadsförvaltningen för att få informationen. Kostnaden brukar vara runt 500 kronor för mätpaket och analys i ett vanligt enfamiljshus. Höga radonhalter i bostaden kan bero på olika orsaker och risken finns i princip överallt.

Jag tänkte installera bergvärme, måste jag ansöka hos kommunen först?
- Ja, du måste lämna in en anmälan till Bygg- och miljönämnden i förväg och därefter får du ett beslut. Särskild blankett (Anmälan värmepump) finns på Torsås kommuns hemsida, eller kan fås om du kontaktar miljöenheten på Samhällsbyggnadsförvaltningen. Bor du inom vattenskyddsområde så gäller särskilda bestämmelser.

När får jag elda ris och trädgårdsavfall?
- Det är endast torrt ris och trädgårdsavfall som får eldas av gemene man och eldningen får bara ske under förutsättning att människor runt omkring inte störs av röken. Om du bor utanför detaljplanelagt område får du, under rätt förhållanden, elda när som helst på året. Om du bor inom detaljplanelagt område så får du endast elda mellan vecka 40 och vecka 17 om förhållandena är lämpliga.

Det ser för bedrövligt ut med en massa avfall utslängt i blåbärsskogen, vem tar hand om det?
- Nedskräpning är olagligt och ärenden utreds av Bygg- och miljönämnden och polis eller åklagare. Lämna in en skriftlig anmälan till Bygg- och miljönämnden med beskrivning av nedskräpningen. Bifoga om möjligt foton.

Hur mycket vindkraft ska vi ha här i Torsås egentligen?
- Utbyggnaden av vindkraft i Torsås kommun styrs till stor del av den ”vindkraftsplan” som Kommunfullmäktige har antagit. Planen anger bland annat vilka geografiska områden som är lämpliga respektive olämpliga för etablering av vindkraftverk. Tills dess att planen revideras eller upphävs så kommer kommunens beslut i vindkraftsärenden att stödja sig på riktlinjerna i vindkraftsplanen.

Varför får vi inte rensa ån?
- Årensning är ett hot för biologisk mångfald för att den tar bort allt struktur i ett vattendrag. Dessutom är det då en massa sediment som rinner ut till havs, vilket förvärrar övergödningen.

Vad är vattenrådet för något?
- En sammanslutning av privatpersoner, tjänstemän, kustmiljöorganisationer, Södra, LRF, företag, miljöorganisationer med flera - där alla som är intresserade av vatten får vara med, ingen medlemsavgift tas ut idag.

Vilken skillnad gör vattenrådet?
- Vattenrådets arbete leder till samverkan och förståelse för våra vatten, vår användning av vatten och där igenom kan väl kommunicerade vattenförbättrande åtgärder.

Hur får man information om aktiviteter i vattenrådet?
- Genom att meddela/ringa/maila Pernilla Landin eller någon av de andra tjänstemännen på Samhällsbyggnadsförvaltningens miljöenhet.

Varför ligger det ett breddningsrör i Grisbäckens nyanlagdas våtmark?
- Vid utbyggnaden av VA-söder så är det på detta sätt som man brukar göra, då breddningsröret är en säkerhetsventil om något oförutsett skulle hända. Just nu diskuterar man om man ska gräva ner en tank som fångar upp eventuellt breddningsvatten.

Vem vänder man sig till om man vill veta mer om miljöprojekt som pågår i kommunen?
- Vänd er till Samhällsbyggnadskontorets miljöenhet som kan lotsa er vidare.

Jag vill starta en livsmedelsverksamhet, vad behöver jag göra?
- För att starta och driva verksamhet där livsmedel hanteras, säljs eller förmedlas i någon form måste du registrera eller få verksamheten godkänd som en livsmedelsanläggning. Detta gäller även om du tar över en befintlig verksamhet. Ny ägare innebär att verksamheten måste registreras eller godkännas på nytt. Du behöver fylla i och skicka in en anmälan om registrering eller ansökan om godkännande.

Energi och klimatfrågor, kontakta rådgivaren Annika Persson Åberg telefon 0486-331 83.

Hur får jag det billigaste elavtalet?
- Du kan jämföra priser och erbjudanden från olika elleverantörer på Elpriskollen på Energimarknadsinspektionens webbplats.


Tekniska avdelningen


Gator och vägar

Vilka möjligheter finns att få kommunal gatubelysning på enskilda vägar?
- Skicka in en ansökan till Tekniska nämnden som beslutar i varje enskilt fall, riktlinjer finns att följa.

Till vem anmäler jag trasig gatubelysning?
- Kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen, tekniska avdelningen.

Vilka vägar snöröjs?
- Alla gator och vägar i tätort och alla enskilda vägar som är längre än 100 meter och leder till permanentbostad.

Vilka enskilda vägar sandas?
- Vägar som trafikeras av skolskjuts och hemtjänstpersonal. Sopning/sandupptagning sker 1 gång per år på alla gator i tätort.


Park

Hur ofta klipps gräset på kommunens grönområden?
- 1 gång var 14:e dag, lite tätare centralt i tätorterna.

Planteringarna vid Torget i Torsås, mitt emot kyrka i Söderåkra och vid Lindbergs i Bergkvara har Stefan Lagerqvist från Sävsjö Trädgård utformat. Det finns anslag vid varje rabatt med växtförteckning. Renhållningen vid och runt återvinningsstationerna sköts av Förpackningsinsamlingen.

Kommunala badplatser
- De kommunala badplatserna finns vid Fulvik, Dalskär, Badudden och Iglasjön. De kommunala badplatserna är städade och iordningställda till den 1 juni varje år. Den dagliga städningen under säsongen sköts av Vågens personal i Bergkvara.

Vatten och avlopp

Vid avloppsstopp/vattenläcka i kommunalt avlopp kontakta:
Tekniska avdelningen, 0486-331 00, växeln (dagtid)
Journr: 070-249 40 20 (övrig tid)

(Detta gäller ej privatledning på egen tomt.)

Varför har Torsås kommun så hög taxa för vatten och avlopp?
- Vi har förhållandevis långa ledningssträckor per abonnent. Taxan ska täcka alla kostnader för VA-verksamheten, inga skattemedel tillförs.

Varför måste alla fastigheter inom verksamhetsområdet anslutas i projektet VA söder Bergkvara?
- Enligt Vattentjänstlagen måste alla inom verksamhetsområdet anslutas.

Vem har bestämt hur verksamhetsområdet ska se ut?
- Verksamhetsområdets gränser är ett politiskt beslut som är taget med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön.

Hur fungerar Bergkvara reningsverk?
- Reningsverket följer gällande tillstånd. Miljörapport lämnas till tillsynsmyndigheten varje år.Senast uppdaterad 2014-06-04
 

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tfn:0486-331 00 (vxl)
E-post: Samhällsbyggnads-förvaltningen

Allfargatan 26
Box 503
385 25 Torsås

 
 

Kontakt

Karin Seebass

Karin Seebass
Enhetschef
Kultur och fritid

Tfn: 0486-333 73
E-post:
Karin Seebass

E-post till Torsås bibliotek
Tfn till biblioteket: 0486-333 70

 
 

Kontakt

Socialförvaltningen

Tfn: 0486-331 00 (växel)
Fax:0486-336 41

Besöksadress:
Kalmarvägen 4
Torsås

Postadress
Box 503
385 25 Torsås

E-post: Socialförvaltningen

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se