Naturskydd

Enligt miljöbalkens portalparagraf ska värdefulla naturområden skyddas och vårdas, den biologiska mångfalden bevaras och hållbar utveckling främjas.

 

Enligt svensk lag (miljöbalken) finns ett flertal former för att skydda värdefull natur. Vanligast är naturreservat, strandskydd och fridlysning. Andra skyddsformer är nationalpark, djurskyddsområden (vanligen fågelskydd) och växtskyddsområden, naturminnen samt biotopskyddsområden. Även natura 2000-områden och riksintressen har ett skydd, eftersom man inte får vidta åtgärder som försämrar naturvärden i dessa.

 

grön linje

Ett rikt växt och djurliv Miljömål - Hav i balans samt levande kust och skär Miljömål- Levande skogar

Senast uppdaterad 2013-08-22

Tyck till om Samhällsbyggnadsförvaltningen

 Synpunkter & förslag, Samhällsbyggnadsförvaltning 

Vanliga frågor och svar

 Banner FAQ Sammhällsbyggnadsförvaltningen 

SMS vid driftstörningar

 Banner sms-tjänst 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se