fri att använda
//Bo, miljö och trafik /Kommun och politik /Utvalda nyheter

Torsås 8:13 Filadelfia

Den privatägda fastigheten, Torsås 8:13 Filadelfia är belägen i Torsås. Fastigheten är idag planlagd för centrumverksamhet, specifikt som samlingslokal. Fastighetsägarna vill nu ha möjlighet att använda delar av fastigheten som bostad.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag av Bygg- och miljönämnden (2019-05-15) att genom planläggning pröva möjligheten att ta fram en ny detaljplan med centrum- och bostadsändamål.

En föreslagen detaljplan har tagits fram, med syfte att tillåta centrum- och bostadsanvändning. Planområdet har ett attraktivt läge i centrala Torsås och området har befintlig infrastruktur, vilket skapar bra förutsättningar.

Ett första planförslag har tagits fram för samråd. Under samrådstiden är det möjligt att lämna skriftliga synpunkter. De skall ha inkommit till Bygg- och Miljönämnden, Torsås kommun, Box 503, 385 25 Torsås eller till samhallsbygginfo@torsas.se senast fredagen den 20 augusti 2021 för att kunna beaktas under samrådskedet. Synpunkterna kommer sedan att redovisas tillsammans med kommunens ställningstaganden i en samrådredogörelse.