Detaljplan Stenskär

Detaljplaneändring för Bergkvara 2:1 - Stenskär

Syftet med en ändring av detaljplanen för Stenskär är att, inom ramen för den ursprungliga planidén möjliggöra bygglov för ett grillhus inom planområdet. Det finns även ett förråd som används av jolleklubben. Dessutom avses ytterligare prickmark tas bort vid gästhamnens servicebyggnad, i syfte att anpassa planen till den verklighet som, redan vid dess antagande, förelåg.Den föreslagna samrådshandlingen har godkänts av bygg- och miljönämnden.

Samråd

Tillägg till plan- och genomförandebeskrivning 
Tillägg till plankarta  

Granskning
Följebrev
Tillägg till plan- och genomförandebeskrivning
Tillägg till plankarta

Antagande
Utlåtande
Tillägg till plan- och genomförandebeskrivning
Tillägg till plankarta

 

 

 

Kontakt

Fredrika Ternelius                   Planarkitekt
Tfn:0486-332 05
E-post: Fredrika Ternelius

Allfargatan 26
Box 503
385 25 Torsås

 

Tyck till om Samhällsbyggnadsförvaltningen

 Synpunkter & förslag, Samhällsbyggnadsförvaltning 

Vanliga frågor och svar

 Banner FAQ Sammhällsbyggnadsförvaltningen 

SMS vid driftstörningar

 Banner sms-tjänst 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se