Klimatförändringar

Klimatet i Sverige och världen förändras och medeltemperaturerna stiger. Vi behöver anpassa oss till de klimatförändringar som ses som oundvikliga och samtidigt arbeta på att göra vår framtida klimatpåverkan så liten som möjligt.

En av länsstyrelsen framtagen analys pekar på följande klimatförändringar som är relevanta för Torsås kommun:

  • Det blir betydligt varmare. Årsmedeltemperaturen stiger cirka två grader till 2040 och cirka fyra grader till 2100. Ökningen sker över hela året men mer på vintern.
  • Det blir blötare. Årsmedelnederbörden ökar mellan 5-10 procent till 2040 och 10-15 procent till 2100. Ökningen sker främst på vintern, cirka 60 procent, främst som regn. Samtidigt minskar nederbörden sommartid cirka 40 procent mot referensperioden. På lång sikt ses en tydlig ökning av extremnederbörd.
  • Det kan bli blåsigare. Vindberäkningarna är den mest osäkra delen av analysen men trenden är ökade vindar. På lång sikt väntas en fördubbling av antalet dagar per år med byvind större än 20 m/s.
  • Minskade flöden i vattendrag. På kort sikt förutspås en minskning med mellan 10-25 procent i sjöar och vattendrag och på lång sikt med 10-30 procent. Orsakerna är ökad avdunstning vid högre medeltemperaturer och mindre nederbörd som snö. Extremflöden tros också komma allt tidigare på året och inte i april månad som nu är fallet.

Ett förändrat klimat ger upphov både till nya risker och gör att vissa av dagens risker inträffar oftare eller blir mer extrema. Till exempel antas värmeböljor och skogsbränder bli vanligare, med risk för människors hälsa och säkerhet och skador på natur och kulturvärden.

Långa torrperioder sommartid kan påverka vattenförsörjning, jordbruk, djurhållning och människors hälsa etc. på sätt som vi inte är vana vid. Förändrade nederbördsmönster kan ge ökade problem med översvämning och påverkan/skador på exempelvis infrastruktur, elförsörjning och vatten/avloppssystem.

Dricksvattentillgångarna i länet kan påverkas både kvantitativt och kvalitativt. Förändrade nederbördsmängder förändrar vattentillgången över året och ger ökat behov av att kunna lagra vatten för att användas vid torrperioder. Högre medeltemperaturer ger negativa effekter på vattnets kvalitet bland annat i form av högre bakterietillväxt och ökad algblomning. Skyfall i torra marker ger en snabb avrinning som ger sämre grundvattenkvalitet.

Senast uppdaterad 2017-05-05
 

Kontakt

Mattias Andersson

Mattias Andersson
Säkerhets-
samordnare

Tfn: 0486-331 28
E-post: Mattias Andersson

Allfargatan 26
Box 503
385 25 Torsås

 

Krisberedskap

 Banner Krisberedskap 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se