Lantbruk, växtodling m m

Kor på beteDu som bedriver ett lantbruk, växtodling, gård med djur (får, getter, hästar m.fl.) har en verksamhet som enligt miljöbalken klassas som miljöfarlig verksamhet.

I vår kommun har vi många små verksamheter som kallas U – verksamhet. I denna klass hamnar de som har upp till 100 djurenheter (DE). De som har fler än 100 DE är en C- verksamhet medan de som har 400 DE eller mer är en B – verksamhet. I kommunen finns idag inget lantbruk som är en A- verksamhet.

Vet du hur många djurenheter (DE) du har? Titta i tabellen nedan!

Nedan hittar du hur definitionen av en djurenhet är enligt, Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

en mjölkko (som mjölkko räknas även sinko)

sex kalvar, en månad eller äldre. Med kalv avses ett nötkreatur upp till sex månaders ålder. Kalvar upp till en månads ålder räknas till moderdjuret.

tre övriga nöt, sex månader eller äldre

tre suggor, inklusive smågrisar upp till 12 veckors ålder. Betäckta gyltor räknas som suggor.

tio slaktsvin eller avelsgaltar, 12 veckor eller äldre (som slaktsvin räknas även obetäckta gyltor)

en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder

tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta månaders ålder och avelshannar

100 kaniner

100 värphöns, 16 veckor eller äldre. Kycklingmödrar räknas till värphöns

200 unghöns upp till 16 veckors ålder

200 slaktkycklingar

100 kalkoner, gäss eller ankor, inklusive kycklingar och ungar upp till en veckas ålder

15 strutsfåglar av arterna struts, emu och nandu, inklusive kycklingar upp till en veckas ålder

tio får eller getter, sex månader eller äldre

40 lamm eller killingar upp till sex månaders ålder

Anmälnings eller tillståndsplikt?

Planerar du att utöka djurhållningen så att den kommer att omfatta mer än 100 djurenheter ska detta anmälas till Bygg- och miljönämnden. För lantbruk med fler än 400 djurenheter krävs det tillstånd enligt miljöbalken. Tillstånd söks hos Länsstyrelsen.

Tillsyn

Lantbruk och annan djurhållning, exempelvis hästgårdar med mera ingår i miljöfarlig verksamhet och ska inspekteras kontinuerligt.
Har du en U-verksamhet är tillsynsintervallet vart 5 år medan en B-och C-verksamhet har tillsyn vart 3 år.

Tillsynen har varit eftersatt under flera år men under 2012 skickades en enkät ut till ett stort antal mindre verksamheter som sedan tidigare funnits med i våra tillsynsunderlag.  Framöver kan viss tillsyn också i fortsättningen ske via enkäter men den övervägande tillsynen består av tillsyn på plats.

Frågor som diskuteras vid tillsynstillfället är exempelvi

Gödselhantering, kemikalieanvändning, cisterner, avfall, köldmedel, risker mm.

Tillsynsavgift

Idag tillämpas inte någon årlig avgift, utan avgiften betalas i samband med tillsynsbesöket.

Avgiften varierar från timtaxa för U-verksamheter till fast avgift för C - och B- verksamheter.

Senast uppdaterad 2014-02-19
 

Kontakt

Therése Lindquist                Miljöinspektör

Tfn:0486-331 86
E-post: Therése Lindquist

Allfargatan 26
Box 503
385 25 Torsås

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se