279-7918_imgVA-utbyggnad söder om Bergkvara

Under många år diskutterades möjligheten att ta ett helhetsgrepp på vatten- och avloppsfrågan i de kustnära områdena söder om Bergkvara. Den 16 december 2009 beslutade kommunfullmäktige att godkänna kommunstyrelsens förslag om en stor VA-utbyggnad. Projektet går under namnet VA Söder Bergkvara och innebär att fritidshusområdena Skäppevik, Järnsida, Grisbäck och Södra Kärr, och däremellan enstaka fastigheter, ansluts till kommunalt vatten och avlopp. Totalt berörs ca 400 fastigheter.

Anslutning

Anläggningen har varit i drift sedan slutbesiktningen, som genomförders i oktober år 2012. Under sommaren 2013 har många anslutit sina stugor och bostäder till kommunalt vatten och avlopp.

Kommunen har dragit fram vatten- och avloppsledningar till en förbindelsepunkt, som normalt ligger vid tomtgräns. Fastighetsägaren/byggnadsägaren svarar för ledningar mellan förbindelsepunkt och byggnadens VA-installation. Innan rörgraven återfylls ska Samhällsbyggnadsförvaltningen tekniska avdelning besiktiga ledningarna.

Innan vattnet kan släppas på måste en vattenmätare för mätning av förbrukat vatten sättas upp. Vattenmätare är kommunens egendom och begäran om uppsättning av vattenmätare görs till Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Brukningstaxa VA

Brukningsavgiften är en årlig avgift för brukande av den kommunala VA-anläggningen. Den består av en fast del och en rörlig del. Den fasta avgiften är en grundavgift och debiteras från och med den 1 mars 2013, enligt beslut i Tekniska nämnden (TN § 120/12).

Detta innebär att den fasta avgiften ska betalas oavsett om man gjort den faktiska anlutningen. Det gäller även dem som har ett pågående ärende rörande anstånd med betalning av anslutningsavgiften.

Aktuell taxa för 2013 framgår av tabell nedan.

Fasta avgifter 2013  kr (inkl moms)/år
Fastighet  3 275,00
Lägenhet  1 637,50
Rörliga avgifter 2013  kr (inkl moms)/m3
Renvatten  18,00
Spillvatten  11,13

 

Mer information om hur själva anslutningen går till finns nedan.

Information

I början av oktober 2013 skickades information ut till samtliga berörda av projekt VA Söder Bergkvara.  I Information från Samhällsbyggnadsförvaltningen med anledning av utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp söder om Bergkvara beskrivs utförligt hur det går till att ansluta till kommunalt vatten och avlopp. Hela utskicket finns sammanställt nedan. 

Informationsutskick oktober 2012 (2012-10-03)

Information om pågående detaljplaner

Information om anslutning till kommunalt vatten och avlopp  (2012-05-24) 

Information angående projektet VA Söder Bergkvara (2012-03-08)   

Nyhetsbrev

Svevia, som är ansvarig entreprenör för projektet VA Söder Bergkvara, har under byggtiden fortlöpande redovisat händelseutvecklingen genom nyhetsbrev som publicerats en gång i månaden, se länkar till höger. 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se