Avgifter för livsmedelsverksamheter

Det finns olika typ av avgifter som man som livsmedelsföretagare kan behöva betala. Exempel på avgifter kan vara registreringsavgift, årlig kontrollavgift, avgift vid extra offentlig kontroll.

 

Registreringsavgift

Vid registreringen av den livsmedelsverksamhet som man ska bedriva tas en avgift ut som motsvarar en timmes arbete.

Årlig kontrollavgift

I samband med att man blir registrerad så tilldelas man en kontrolltid utifrån typ av verksamhet och livsmedel (vad som görs och vilka livsmedel som hanteras), produktionens storlek (hur många konsumenter som äter av de livsmedel som säljs) och konsumentgrupper (om gästerna tillhör särskilt känsliga konsumentgrupper). Detta kallas att riskklassificera en verksamhet och bygger på en modell framtagen av livsmedelsverket. Kontrolltiden avgör hur mycket den årliga avgiften blir för verksamheten. Får man till exempel tilldelat sig 8 timmar i kontrolltid så multipliceras aktuell timtaxa med 8 för att få fram den årliga avgiften som verksamheten ska betala. En paragrafändring gällande betalning av den årliga avgiften träder i kraft den 1 januari 2010. Ändringen innebär att den årliga avgiften ska betalas med helt avgiftsbelopp från och med det kalenderår då verksamheten påbörjas. Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår. Tidigare betalade man det kalenderår som följde efter det att verksamheten påbörjats. 

Erfarenhetsklassning

När samhällsybggnadsförvaltningen har fått tillräckligt med erfarenhet av hur en verksamhet fungerar genom till exempel inspektioner så kan en omklassning göras. Omklassningen kan innebära antingen en ökning eller en minskning av antalet kontrolltimmar vilket innebär antingen en ökad eller minskad årlig kontrollavgift. Omklassning kan ske årligen om samhällsbyggnadsförvaltningen anser sig ha tillräckligt med erfarenhet för att kunna göra detta.
Sammanfattningsvis kan man säga att om livsmedelverksamheten har en god egenkontroll och få avvikelser vid inspektionerna kommer miljökontorets behov av kontroll att minska och då minskar också den årliga avgiften som verksamheten ska betala.

Avgift vid extra offentlig kontroll

Om bristande efterlevnad av livsmedelslagstiftningen konstateras vid kontroll och kontrollmyndigheten anser att en uppföljande kontroll är nödvändig så görs ett återbesök, även kallat extra offentlig kontroll, i verksamheten. För extra offentlig kontroll tas en timavgift ut som motsvarar den tid som myndigheten lagt ned på att förbereda, genomföra och dokumentera inspektionen.
Senast uppdaterad 2016-02-10
 

Välkommen

Öppettider:
Vardagar 08.00-16.00          

Lunchstängt 12.00-13.00.

 

Tyck till om Samhällsbyggnadsförvaltningen

 Synpunkter & förslag, Samhällsbyggnadsförvaltning 

Vanliga frågor och svar

 Banner FAQ Sammhällsbyggnadsförvaltningen 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se