Avgifter för livsmedelsverksamheter

Det finns olika typ av avgifter som man som livsmedelsföretagare kan behöva betala. Exempel på avgifter kan vara registreringsavgift, årlig kontrollavgift, avgift vid extra offentlig kontroll.

 

Registreringsavgift

Vid registreringen av den livsmedelsverksamhet som man ska bedriva tas en avgift ut som motsvarar en timmes arbete.

Årlig kontrollavgift

I samband med att man blir registrerad så tilldelas man en kontrolltid utifrån typ av verksamhet och livsmedel (vad som görs och vilka livsmedel som hanteras), produktionens storlek (hur många konsumenter som äter av de livsmedel som säljs) och konsumentgrupper (om gästerna tillhör särskilt känsliga konsumentgrupper). Detta kallas att riskklassificera en verksamhet och bygger på en modell framtagen av livsmedelsverket. Kontrolltiden avgör hur mycket den årliga avgiften blir för verksamheten. Får man till exempel tilldelat sig 8 timmar i kontrolltid så multipliceras aktuell timtaxa med 8 för att få fram den årliga avgiften som verksamheten ska betala. Registrerade
anläggningar betalar den årliga avgiften från och med det kalenderår som
verksamheten startar.

Erfarenhetsklassning

När samhällsbyggnadsförvaltningen har fått tillräckligt med erfarenhet av hur en verksamhet fungerar, genom till exempel inspektioner, så kan en omklassning göras. Omklassningen kan innebära antingen en ökning eller en minskning av antalet kontrolltimmar vilket innebär antingen en ökad eller minskad årlig kontrollavgift. Omklassning kan ske årligen om samhällsbyggnadsförvaltningen anser sig ha tillräckligt med erfarenhet för att kunna göra detta.
Sammanfattningsvis kan man säga att om livsmedelverksamheten har en god egenkontroll och få avvikelser vid inspektionerna kommer miljökontorets behov av kontroll att minska och då minskar också den årliga avgiften som verksamheten ska betala.

Avgift vid extra offentlig kontroll

Om din verksamhet kräver kontroll som går utöver den normala, till exempel på grund av berättigade klagomål eller uppföljning av brister, måste du betala en extra avgift. I den avgiften ingår bland annat förberedelse av inspektion, inspektion och efterarbete såsom rapportskrivande.

 

 

 

Senast uppdaterad 2017-05-16
 

Kontakt

Gustaf Nilsson                       Livsmedelsinspektör

Tfn:0486-331 88
E-post: Gustaf Nilsson 

Allfargatan 26
Box 503
385 25 Torsås

 

Tyck till om Samhällsbyggnadsförvaltningen

 Synpunkter & förslag, Samhällsbyggnadsförvaltning 

Vanliga frågor och svar

 Banner FAQ Sammhällsbyggnadsförvaltningen 

SMS vid driftstörningar

 Banner sms-tjänst 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se