Stor kunskap bland kommunens skolelever

SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) har tagit fram en ny färsk rapport om Öppna jämförelser – Grundskola 2014. Rapporten visar flera saker, bland annat hur väl skolorna i Sveriges kommuner lyckas med sitt kunskapsuppdrag. Torsås kommuns skolor hamnar på plats 39 i landet och plats två i länet i det sammanvägda resultatet.

I det sammanvägda resultatet har man undersökt ”Andel elever som nått målen i alla ämnen”, ”Genomsnittligt meritvärde”, ”Andel behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram” samt ”Andel elever som nått minst Godkänt på ämnesproven i årskurs 9”.

I årkurs 9 har 100 procent av eleverna uppnått målen för betyget E i svenska. Motsvarande siffra i ämnet engelska är 98,4 procent samt i matematik 98,5 procent.

Elevernas syn på skolan och undervisningen
I en annan undersökning som ingår i samma rapport har elevernas syn på skolan och undervisningen mätts. I de sammanvägda enkätsvaren som eleverna lämnat in hittar vi Torsås kommun på en 119 plats av total 189. Denna undersökning har gjorts på elever i årkurs 5 och 8.

SKL:s elevundersökning visar bland annat att:
• 97 procent av Torsås kommuns elever i årskurs 5 och 97 procent i årskurs 8 känner sig trygga i skolan.
• 95 procent av Torsås kommuns elever i årskurs 5 och 91 procent i årskurs 8 upplever att de får hjälp när de behöver.
• Endast 30 procent av eleverna i årskurs 8 tycker att skolarbetet får dem att känna lust att lära sig mer. Motsvarande andel är 74 procent bland eleverna i årskurs 5.

>> På SKL:s hemsida finns mer att läsa om Öppna jämförelser – Grundskola 2014.
2014-04-10

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se