Kungörelse kommunfullmäktige 18/3

Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 18 mars 2013, kl. 18.30, Folkets Hus i Torsås.

1. Björn Sturesson redovisar slutrapporten Omstart Torsås
2. Redovisning, Kommunernas Kvalitet i Korthet, KKiK
3. Allmänhetens frågestund
4. Upprop
5. Justering
6. Frågor, interpellationer och beredda motioner
7. Motion – Insyn för småpartierna i nio och elva manna nämnderna
    Avsägelse politiska uppdrag, Socialdemokraterna
8. Övriga valärenden
9. Promemoria VA-utbyggnad och detaljplan med mera
10. Revisionsrapport – Granskning av försörjningsstödet i Torsås kommun
11. Revisionsrapport – Elevens rätt till särskilt stöd
12. Funktionshinderspolitiskt program för Torsås kommun
13. Ägardirektiv, Torsås Fastighets AB
14. Tillsynsavgift enligt Alkohollagen, tobakslagen och Lagen om receptfria läkemedel 2013
15. Reviderad förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län
16. Redovisning medborgarförslag under handläggning till och med 2013-02-01
17. Redovisning motioner under handläggning till och med 2013-02-01
18. Medborgarförslag – Vision 2015 – 2020
19. Motion – Unga jobb och ferieskola sommaren 2013
20. Motion – Minska lärarnas administration
21. Delgivning – mail från Stellan Gustafsson

2013-03-06

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se