Kungörelse kommunfullmäktige 15/4

Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 15 april 2013, kl. 18.30, Folkets Hus i Torsås.

1. Återrapportering Kommunal hjälpmedelsförsörjning
2. Nulägesbeskrivning, försörjningsstödet i Torsås kommun
3. Nulägesbeskrivning, elevers rätt till särskilt stöd
4. Allmänhetens frågestund
5. Upprop
6. Justering
7. Frågor, interpellationer och beredda motioner
8. Årsredovisning 2012
9. Årsredovisning 2012, Torsås Bostads AB/Torsås Fastighets AB
10. Årsredovisning 2012, Torsås Fjärrvärmenät AB
11. Kompletteringsbudget 2013
12. Hemställan gällande ny brandstation för Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås
13. Riktlinjer, Anstånd med betalning av anslutningsavgift samt Avtalsinnehåll vid beviljande av kortare anstånd eller avbetalning av anslutningsavgift
14. Förslag till nytt ägardirektiv, Energikontor Sydost AB
15. Medborgarförslag – Bergkvara centrum
16. Motion – Vindkraft
2013-04-09

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se