Kungörelse kommunfullmäktige 12/11

Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 12 november 2012, kl. 17.00, Folkets Hus (biografen) i Torsås. OBS! TIDEN.

1. Upprop

2. Justering

3. Taxor och avgifter 2013

4. Budget 2013, Plan 2014 - 2015

5. Äskande tilläggsanslag 2012

6. Frågor, interpellationer och beredda motioner

    Motion – Utträde ur Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR)

7. Information om Bergkvara Hamn & Stuveri AB

8. Underhåll av kajen i Bergkvara hamn

9. Överenskommelse om mottagande av asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige så kallade ensamkommande barn

10. Integrationsplan

11. Icke verkställda beslut kvartal II, 2012

12. Delårsrapport 2012, Regionförbundet i Kalmar län

13. Sammanträdestider 2013

14. Medborgarförslag – Förslag på förstärkning till kommunkassan

15. Medborgarförslag – Fyll upp svackan mellan sporthallen och Hembygdsparken

16. Medborgarförslag – Flytta torghandeln

17. Medborgarförslag – Digital klocka

18. Delgivningar2012-10-31

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se