Kungörelse Kommunfullmäktige 11/2

Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 11 februari, klockan 18.30 i Torsås Folkets hus.

 1. Allmänhetens frågestund
 2. Upprop
 3. Justering
 4. Interpellation – arbetsmiljö
 5. Interpellation – angående elever med ett behov av extra stöd
 6. Motion – Renovering av stationshuset
 7. Motion – Ändra detaljplanen för Skytteholmen
 8. Motion – Bevara Mjölnerskolans scen/salong
 9. Motion – Badplatser i Torsås kommuns
 10. Motion – Policy för förtroendevaldas verksamhetsbesök
 11. Motion – Språkkrav på personal
 12. Motion – Fria bussresor för seniorer
 13. Motion – Tidig busslinje mellan Gullabo och Torsås
 14. Motion – Bygg ett trygghetsboende på Lövsångaren 6
 15. Motion – Framtidens äldreboende – trygghet, gemenskap och kvalité
 16. Avsägelse politiskt uppdrag, ersättare kommunfullmäktige, KD
 17. Avsägelse politiskt uppdrag, ersättare socialnämnden, L
 18. Val till styrelser, nämnder, bolag med flera
  Representant till Hjälpmedelsnämnden 2019-2022
  Revisorer till Hjälpmedelsnämnden 2019-2022
  Ersättare i Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås, C 
  Revisorer till kommunförbundet i Kalmar län
  Vice ordförande i Överförmyndarnämnden
 19. Ordning för inkallande av ersättare i nämnder och styrelser
 20. Projektplan – Heltidsarbete som norm
 21. Revidering av bestämmelser rörande omställningsstöd och pension för förtroendevalda
 22. Reviderad överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
 23. Icke verkställda beslut kvartal 3, 2018
 24. Medborgarförslag – cykelvägar
 25. Medborgarförslag – Åtgärda banvallen mellan Gullaboås och Torsås
 26. Medborgarförslag – Öka förståelsen och tilliten till kommunpolitiker och tjänstemän
 27. Medborgarförslag – Ekonomiutbildning
 28. Medborgarförslag – Köp in Möre Hotell
 29. Medborgarförslag – Gökalund
 30. Medborgarförslag – Torsås kommun – en städad kommun
 31. Delårsrapport 2018, Regionförbundet i Kalmar län
 32. Delårsrapport 2018, Kalmarsunds gymnasieförbund
 33. Medborgarförslag – Slåttra gräsplättar som idag klipps
 34. Medborgarförslag – Tillverka biokol i fjärrvärmeverket
 35. Medborgarförslag – Planprogram för Bergkvara 2:1 (hamnen)
 36. Medborgarförslag – Hyreslägenheter kustnära i Bergkvara
 37. Motion – Äldreomsorgen
 38. Motion – Fördjupad kvalitetsrevision av hemtjänsten i Torsås kommun
 39. Delgivningsärende – Remiss – Handlingsprogram regional bredbandsstrategi för Kalmar län 2019 - 2025
 40. Delgivningsärende – Remiss – Uppdaterad Regional digital agenda för Kalmar län 2019 - 2020
 41. Delgivningsärende – Remiss – Översiktsplan, Nybro kommun


2019-02-07

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se