Kungörelse Kommunfullmäktige 10/12

Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 10 december, klockan 18.00 i Torsås Folkets hus.

 1. Allmänhetens frågestund
 2. Upprop
 3. Justering
 4. Frågor och interpellationer
 5. Motion – Traditionsenligt luciatåg för kommunfullmäktigeledamöter
 6. Taxor och avgifter 2019
 7. Årsplan 2019, Plan 2020 - 2021
 8. Val till styrelser, nämnder, bolag med flera
 9. Överenskommelse om finansiering inför regionbildning 2019
 10. Avslut av Regionförbundet i Kalmar län
 11. Arbetsordning, kommunfullmäktige
 12. Arvodesreglemente
 13. Riktlinjer för aktiva åtgärder och hantering av diskriminering och kränkande särbehandling
 14. Delårsrapport 2018, Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås
 15. Delårsrapport 2018, Kalmarsundsregionens Renhållare
 16. Taxor och taxeföreskrifter 2019, Kalmarsundsregionens Renhållare
 17. Medborgarförslag – Sommaröppet för förskola/fritidshem, uppskov
 18. Medborgarförslag – Fiberutveckling
 19. Motion – Inför digital justering av protokoll
 20. Motion – Införa ett regelverk för planering, genomförande och uppföljning av investeringar
 21. Medborgarförslag - Vägkulturmiljö

2018-12-04

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se