Syskonen Johanssons stipendiefond

Kommunstyrelsen i Torsås kommun har ansvaret att förvalta Syskonen Johanssons stipendiefond. Fonden skall främja ungdomars vård, fostran och utbildning.

 
De grundkriterier som gäller är följande:

1. Den sökandes ålder ska vara fr.o.m. det år ungdomen fyller 18 år och t.o.m. det år denne fyller 24 år.

2. Den sökande ska vara folkbokförd i Torsås kommun vid tidpunkten för ansökningstillfället till eftergymnasial utbildning eller annan likvärdig utbildning.

3. Vid utdelningen ska spetsutbildning prioriteras på bekostnad av breddutbildning.

4. Utdelning kan också göras i form av stöd för uppföljande utbildning.

5. Stipendiet kan endast erhållas en gång.

6. Fondstyrelsen har utöver ovannämnda grundkriterier rätt att utdela stipendium om synnerliga skäl föreligger.


Ansökningstid
Ansökan om stipendium sker under våren på blankett rekvirerad från kommunkansliet i Torsås kommun tfn 0486-331 00. (Blankett finns att hämta här till höger) Meddelande om ansökningstillfälle annonseras i tidningarna Barometern, Östran och Kalmar läns tidning. Ansökan ska inlämnas till Torsås kommun ”Syskonen Johanssons Stipendiefond”, Box 503, 385 25 Torsås, senast 2016-04-01.

Utdelning
Utdelning av stipendier beslutas på kommunfullmäktiges juni-sammanträde.

Fondkommitté
Urval och förslag till stipendiater lämnas av en stipendiekommitté bestående av kommunfullmäktiges ordförande och vice ordförande samt barn- och utbildningsnämndens ordförande. Sekreterare i kommittén är kansliadministratören.

Senast uppdaterad 2017-03-06
 

Kontakt

Yvonne Nilsson

Tfn: 0486-33 113
E-post: Yvonne Nilsson

Allfargatan 26
Box 503
385 25 Torsås

 
  

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se