Personuppgiftslagen (PUL)

Syftet med denna lag är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter.

Med personuppgift menas all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Med behandling menas varje åtgärd eller serie av åtgärd som vidtas i fråga om personuppgifter till exempel. insamling och registrering, vare sig det sker på automatisk väg eller inte.

Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen av personuppgifter. I kommunala avses kommunstyrelsen och de övriga nämnderna; varje nämnd ansvarar inom sitt verksamhetsområde.

Läs mer på Datainspektionens hemsidan, se länk till höger. Senast uppdaterad 2010-11-19
 

Kontakt

Åke Olsson
Personuppgiftsansvarig

Tfn:0486-33 118
E-post: Åke Olsson

Allfargatan 26
Box 503
385 25 Torsås

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se