Ägare av flerbostadshus i Torsås kommun uppmanas till radonmätning

Ett delmål inom miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö är att radonhalten i inomhusluften ska vara lägre än 200 Bq/m3 i samtliga bostäder i Sverige år 2020.

Höga halter av radon i inomhusluften ger förhöjd risk för lungcancer och utgör därmed en hälsorisk. Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv gas som kan komma från mark eller byggnadsmaterial. Fastighetsägare som hyr ut bostäder ansvarar enligt miljöbalken för att inomhusmiljön i bostäderna inte orsakar olägenhet för människors hälsa. Radonhalter över 200 Bq/m³ i inomhusluften medför olägenhet för de boende och behöver åtgärdas.

Under hösten uppmanas därför dessa fastighetsägare att mäta radonhalten i de bostäder som hyrs ut, alternativt kan inrapportering ske av resultat från tidigare radonmätningar samt eventuella utförda åtgärder i samband med förhöjda halter. Om mätresultat finns sedan tidigare som är mer än 10 år gamla ska en ny radonkontroll av fastigheten utföras. Inrapportering av uppgifterna ska ske till Samhällsbyggnadsförvaltningen senast 1 juni 2019. Det rekommenderas därefter att radon mäts vart tionde år eftersom radon kan läcka in i otätheter som uppstår när byggnaden åldras.

Under perioden 1 oktober - 30 april är det mätsäsong för radon.

Läs mer om radon och hur en mätning kan gå till här.2018-09-17

Tyck till om Samhällsbyggnadsförvaltningen

 Synpunkter & förslag, Samhällsbyggnadsförvaltning 

Vanliga frågor och svar

 Banner FAQ Sammhällsbyggnadsförvaltningen 

SMS vid driftstörningar

 Banner sms-tjänst 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se