Välkommen till Torsås förskolor

Barnens lust att lära och rätt att lyckas i ett 1-5 årsperspektiv utgör den gemensamma ryggraden i kommunens förskoleverksamhet och skola/skolbarnsomsorg.

Invigningsfest på avd Grodan och Trollsländan! 

Sång, lekar och tårta avnjöts i det fina vädret.

 Skogsgläntan

Projekt

Naturförskolan Kråkan i Torsås kommun har fått projektpengar från Leader för att göra "Naturvandringslabb" som ska turnera inom förskolorna. Syftet är att skapa en modell kring hur man kan arbeta med naturvetenskap på förskolorna i samverkan med olika intresseföreningar, miljöenheten m fl. Detta för att stärka det miljöförebyggande arbetet.

Projektet byggs upp utifrån 4 teman:

 • Vatten i bäckar, åar och hav
 • Dricksvatten och avlopp
 • Insäkter och småkryp
 • Växter i vår natur

Naturförskolan

Bildtext till höger: Naturförskolan Kråkan målar i vattenfärg i Dalskär. Med havet som bakgrund använder vi oss av havsvattnet.

 

      Tempus

      Vi använder programmet Tempus där föräldrar och personal kan själva lägga barnens vistelsetider och meddelanden i systemet.

      Kvaliteten i verksamheten är hög tack vare välutbildad personal med lång yrkeserfarenhet. All personal utbildas kontinuerligt, dels genom gemensamma studiedagar för all personal, dels genom individuella kurser

      Vi lovar att göra vårt allra bästa för ditt barns utveckling.     

      Pedagogisk dokumentation

      Under vårterminen har pedagogerna på kommunens förskolor haft två föreläsningar om dokumentation och kvalitetsarbete. Innehållet har varit läroplanens uppdrag, mål och måluppfyllelse, hur man utformar pedagogiska miljöer och dokumenterar verksamheten, allt detta för att höja kvaliteten.

      Arbetsplaner - språk i alla ämnen

      Nu i höst fortsätter vi läroplansarbetet genom att utarbeta arbetsplaner inom områdena:

      - Språk

      - Mattematik/No/Teknik

      - Motorik  - dans, rörese, drama

      - Skapande  - bild, foto, musik

      - Värdegrund

      - Samverkan - närsamhället, skola, bibliotek mm.

      Samtliga grupper ska också genomsyras av barnens rätt till inflytande.

      Utomhusvistelse

      Utomhuspedagogik är att vara aktiv tillsammans med barnen och att använda sig av naturen som medel för att stimulera barns utveckling och inlärning. Vår uppgift som vuxna är att ställa frågor så att barnen får tänka utifrån sina möjligheter. Det viktiga är inte att komma fram till rätt svar utan att lära barnet "processen" för att komma fram till rätt svar.

      En stark och spänstig kropp som är i balans och harmoni med sig själv, har helt enkelt lättare att koncentrera sig och lära. (proffessor Mogens Hansen)

      EQ dockor

       EQ dockor används i värdegrundsarbetet på förskolan

      Det pedagogiska arbetet

      Detta gör vi för att väcka ett intresse för matematik:

      • Använder sagor, fingerlekar, sånger, rim- och ramsor med antal och matematiska begrepp.
      • Räknar och jämför i olika situationer -kategoriserar, sorterar, ordningsföljd, storlek, antal, likheter-skillnader, färg form mm.
      • Ger barnen matematiska ord och begrepp.
      • Använda materialet "Matte på burk".

      Detta gör vi för att ge barnen kunskap/färdigheter i inflytande:

      • Lär barnen att allas tankar och åsikter är viktiga.
      • Väcker barnens vetgirighet och egna nyfikenhet att söka kunskap.
      • Arbetar temainriktat.
      • Barnen ges möjlighet att välja material och aktivitet själva.
      • Försöker omforma lek/miljön så att barnen får inspiration och relevant stimulans.

      Detta gör vi för att utveckla barnets språkutveckling:

      • Skapar språkutvecklande miljöer.
      • Musicerar.
      • Ger barnen utrymme för berättande.
      • Arbetar med sagoarbete.
      • Arbetar med TRAS, Tidig Registrering Av Språkutveckling
      • Använder tecken som stöd

       Detta gör vi för att utveckla barns färdigheter när det gäller empati och omtanke om andra:

      • Vi använder flera olika typer av material i värdegrundsarbetet tex "Snick och snack" "EQ dockor" "Vanten", böcker om "Grodan" mm.

      Vi använder oss av förskolans "Likabehandlingsplan" för att reducera incidenter och kränkande behandling

       

       

        

       

       

       

       

      Senast uppdaterad 2014-10-15
       

      Kontakt

      Förskolechef
      Sofie Larsson
      Tfn:0486-334 61
      E-post: Sofie Larsson

      Assistent
      Yvonne Häggbring
      Tfn:0486-334 33
      E-post: Yvonne Häggbring

      Postadress:
      Allfargatan 38
      Box 503
      385 25 Torsås

       
       

      Aktuellt

       

      Kompetensutvecklingsdag för skolan 141024

      Lov 141027-141031

      Kompetensutvecklingsdag för skolan 141127  

       

      Förskolan är till för ditt barn

       Förskolans läroplan 

      Bildspel från förskolorna

       Länk till bildspel 

      Tyck till om skolan

       Banner Klagomål 

      Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se