Söderåkra 7:1 m fl – apoteket

De nuvarande detaljplanerna för detta område är Söderåkra 7:1, 2:21 m fl (laga kraft 1993-02-18) samt Söderåkra kyrkotrakt (laga kraft 1954-03-25). Planerna delar fastigheten i två delar.

Den södra detaljplanen fastställer att områdets södra del kan användas för parkering. Parkeringsområdet tillkom i samband med att grannfastigheten planlades för bostäder och är nödvändig för att kunna använda området för den mängd bostäder som området är planlagt för.

I detaljplanen för områdets norra del fastställs användningen av byggnaden som tidigare varit apotek till bostad. Idag sker livsmedelstillverkning på fastigheten.

Detta har uppmärksammats i samband med bygglovsgivning – vid en utökning av livsmedelstillverkningen har endast ett tillfälligt bygglov om fem år kunnat ges.

Bygg- och miljönämnden beslutade därför den 2015-09-16 att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett planprogram för området.

Planhandlingar kommer under planprocessen att publiceras här på hemsidan.