Siggatorp 1:8 m fl – bryggaren

Den nuvarande detaljplanen för Siggatorp 1:8, 1:45 m fl antogs av kommunfullmäktige den 26 juni 1973. Planen fastställer att områdets västra del kan användas för industrimark. Tyvärr fanns på industrimarken redan vid planens antagande, en bostad. Bostäder och industrimark är beläget tätt intill vartannat.

I samband med bygglovsgivning har det uppmärksammats att en områdets användning inte stämmer med verkligheten och att planen dessutom saknar skyddsbestämmelser.

Bygg- och miljönämnden beslutade därför 2015-09-16 att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett planprogram för området.

Planhandlingar kommer under planprocessen att publiceras här på hemsidan.