Kartor, mätning, adresser och fastighetsfrågor

GIS – geografiskt informationssystem

Det är kommunens ansvar att kartmaterialet över tätortsområdena är uppdaterat.

Torsås kommun använder programvaran GEOSECMA for ArcGIS och koordinatsystemen SWEREF99 16 30 samt RH2000.

Systemet gör att handläggare och tjänstemän endast behöver använda ett datorprogram som sedan kopplar sig till flera databaser. Vi slipper kopior och uppdatering på flertalet ställen.
I arbetet med planering av t ex nya områden, tillsyn av enskilda avlopp eller prövning av bygglov är detta ett fantastiskt verktyg. Vi uppdaterar databaserna med aktuell data från t ex Lantmäteriet, Kommuninvånarregistret, Länsstyrelsen, SGU (Sveriges Geologiska Undersökningar) m fl.

Utsättning

Enligt PBL (plan- och bygglagen) ska byggnader vid behov stakas ut. Husutstakning innebär att läget för en blivande byggnad märks ut på marken så att det stämmer med bygglovet. Det är efter utstakning som en byggnad kan uppföras på rätt plats. Om byggnaden placeras fel i plan eller i höjd kan detta leda till skadeståndsanspråk från berörda grannar och dryga kostnader för att rätta till fel i en påbörjad byggnation.

Kartprodukter

Kommunen producerar olika slags kartor beställ genom hemsidan.