fri att använda
//Kommun och politik /Omsorg och stöd

Statistik för socialförvaltningen inlämnad

Kommunens kvalitet i korthet är ett verktyg dit kommuner rapporterar in resultat inom områden som är av stort intresse för invånarna. KKiK är primärt till för att hitta goda exempel och därmed bättre kunna styra verksamheter.

Socialförvaltningen har i dagarna rapporterat in sin statistik för 2020, inom områdena äldre, funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg.

Inom äldreområdet har personalkontinuiteten ökat något, det vill säga hur många undersköterskor som en hemtjänsttagare möter. Trots ökningen så ligger kommunen i det område som kan anses som godtagbart.

Utredningstiden för att få ett beslut om insatser enligt LSS har även det ökat något. Det är ett komplext uppdrag att utreda vilka behov som en person med funktionsnedsättning har.

Socialförvaltningen kommer att analysera resultaten djupare för att se vilka åtgärder som eventuells behöver vidtas. Detta görs i samband med att verksamhetsplan och budget tas fram inför 2021.

Inom området individ- och familjeomsorg konstaterar förvaltningen att ingen av de som haft försörjningsstöd under 2019 och som avslutats har återgått till att få ekonomiskt bistånd. Detta är ett väldigt bra värde på kommunens arbete med arbetsmarknads- och intregrationsinsatser.

Utredningstiden för vuxna med missbruksproblem ökar något, men ligger fortsatt på samma nivå som övriga delar av länet.

Utredningstiden för barn- och unga har minskat och här visar kommunens verksamhet på gröna siffror.

Socialförvaltningen använder denna och annan statistik som finns tillgänglig för att analysera sin verksamhet och komma fram till förbättringsområden. Detta görs inom den process som sedan leder fram till den verksamhetsplan som socialnämnden tar beslut om inför kommande verksamhetsår.