nyhetsbild för användning en gång
//Kommun och politik /Omsorg och stöd

Första kvalitetspriset utdelat

För första gången sedan Socialnämndens kvalitetspris instiftades i december 2019 har det nu delats ut!

Juryn valde att utse områdeschef inom hemtjänsten Therése Göransson till vinnare av årets kvalitetspris och Ungdomssupporten tilldelades årets hedersomnämnande.

Juryn för kvalitetspriset har bestått av Socialnämndens ordförande Christina Lönnqvist (S), 1:e vice ordförande Marie Palm (M), 2:e vice ordförande Linda Eriksson (C), Siv Eriksson, representant från Kommunal pensionärsrådet och Rådet för Funktionshinderfrågor samt socialchef Claes Wiridén.

Kvalitetspriset instiftades av Socialnämnden i december 2019 och i beslutet framgår att instiftandet av kvalitetspriset är ett led i att stärka socialnämndens verksamheter och för att uppmärksamma goda insatser. Nominera till priset kan alla göra – kommuninvånare, brukare, anhörig eller enskild medarbetare. Verksamheter, arbetslag eller medarbetare kan också nominera sig själva. I nomineringen ska det tydligt framgå hur personen eller verksamheten har arbetat med ett tydligt brukar-/klientfokus, systematiskt utvecklat en god och hållbar arbetsmiljö eller gjort särskilda prestationer.

Vinnaren tilldelas en prissumma på 10 000 kr.
Hedersomnämnande tilldelas en prissumma på 5 000 kr.
Prissumman ska användas till kvalitetsutvecklande aktiviteter eller personlig kompetensutveckling. Vinnaren väljer själv vilka aktiviteter eller vilken kompetensutveckling, i samråd med sin närmsta chef.

Totalt inkom i årets nomineringsprocess 15 st olika nomineringar!

 

Juryn motiveringar lyder:

Vinnare Therése Göransson, områdeschef hemtjänsten

Att vara chef i komplexa verksamheter under omständigheter som är väldigt oförutsägbara är svårt. Det känns därför extra bra att årets kvalitetspris går till en av förvaltningens områdeschefer

Du har, under den pågående pandemin varit en närvarande chef som coachat och lyssnat in din arbetsgrupp och ständigt varit tillgänglig.

Du har, tillsammans med sin arbetsgrupp jobbat med planering och utförande på ett sätt som skapar trygghet för både brukare och medarbetare.

Du har visat på tydlighet och tålamod i långa och svåra processer, vilket skapat ett upplägg som uppskattats av de brukare vi är till för.

Du visar på tillit till dina medarbetares kompetens och kunnande.

 

Hedersomnämnande Ungdomssupporten

Att tidigt vara inne och göra skillnad är ett adelsmärke för socialtjänsten. Ingen ska behöva vänta på att få det stöd man kan behöva.

Ni har alltid den unges behov för stunden och för framtiden i ert fokus.

Genom ert sätt att arbeta, alla dagar i veckan och nästan alla timmar på dygnet, så har ni skapat ett stort förtroende hos de ni är till för.

Ni tar de svåra samtalen med de som har de tyngsta tankarna om livets mening, varför man skär sig, dricker eller använder andra droger. Det är modigt och betydelsefullt.
Vi hör väldigt sällan ett nej från er.
Ni kommer alltid med lösningar.

Ungdomssupporten får årets hedersomnämnande för sin fantastiska flexibilitet och oerhörda arbetsvilja i att möta de unga och de sårbara. Ni gör det på ett sätt som skapar framtidstro och hopp.

Grattis Therése Göransson och Ungdomssupporten!