fri att använda
//Bo, miljö och trafik /Kommun och politik /Kultur, fritid och turism /Näringsliv och arbete

Föreningsstöd med anledning av Covid-19

Tillfälligt stöd till föreningar som drabbats ekonomiskt av covid-19 2021
Uppdaterad 2021-08-26

Under 2020 fanns ett tillfälligt kommunalt stöd till föreningar som drabbats ekonomiskt av covid-19. Krisledningsnämnden fattade nytt beslut 2021-01-19 gällande ytterligare stöd om 300 tkr som avser första halvåret 2021.

Föreningar som är stödberättigade i Torsås kommun och som löper risk att inte kunna fortsätta bedriva sin verksamhet i samma omfattning eller sköta sin anläggning kommer kunna söka detta tillfälliga bidrag.

Ansökan kommer att skickas ut till alla föreningar via e-post och även publiceras på torsas.se efter sommaren. Sista ansökningsdag är den 15 september 2021.

Till ansökan (extern länk)

Om du har problem med att öppna länken så kontakta oss så skickar vi ansökan.

 


Krisstöd till särskilda behov i kulturlivet
Uppdaterad den 26 mars 2021

Krisstödet vänder sig till kulturområdena scenkonst, musik och bildkonst, museer, litteratur med mera.

Bidraget kan sökas av juridiska personer och enskilda näringsidkare som bedriver kulturverksamhet av professionell art, eller är väsentliga för kulturområdet och som har sina huvudsakliga intäkter ifrån kulturevenemang, eller bedriver främjande verksamhet inom kulturområdet.

Bidraget kan också sökas av aktörer som bedriver amatörkulturell verksamhet eller nationella minoriteters kulturverksamhet om verksamheten bedöms ha nationell kulturpolitisk betydelse. Sökande ska vara verksam och registrerad i Sverige.

Ansökningsperiod – krisstöd till särskilda behov. OBS – ansökningstiden har gått ut.
Via länkarna kommer du direkt till bidragssidorna som gäller för respektive verksamhetsområde.
• 8 februari–2 mars: bildkonst, museer, litteratur med mera (extern länk)
• 8 februari–3 mars: scenkonst (extern länk)
• 8 februari–4 mars: musik (extern länk)

Läs mer om vårens krisstöd

——————————

I maj  2020 skickades det ut en enkät till alla aktiva föreningar i Torsås kommun. Enkäten skulle ge underlag och kunskap om hur corona-situationen har påverkat de olika föreningskategorierna. Svaren ligger till grund för det beslut krisledningsnämnden fattade 2020-06-30, §20/KS0073, gällande ett tillfälligt stöd till föreningar som drabbats ekonomiskt av covid-19.

Föreningar som kan söka
Föreningar som är stödberättigade i Torsås kommun och som löper risk att inte kunna fortsätta bedriva sin verksamhet i samma omfattning eller sköta sin anläggning kan nu söka detta tillfälliga bidrag.

Föreningen ska ha haft intäktsbortfall eller drabbats av direkt ökade kostnader på grund av Covid-19 och de restriktioner och rekommendationer som myndigheterna utfärdat och/eller de beslut som regeringen fattat om förbud.

Särskild hänsyn kommer att tas till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet.

Även stödberättigade ideella föreningar med ringa inkomstbortfall men som påverkats på annat sätt, till exempel socialt, och vars fortlevnad är av betydelse för samhället och/eller kommunen i stort kan söka.

Vad föreningar kan söka för
Faktiska merkostnader som uppstått på grund av covid-19. Uteblivna eller minskade intäkter på grund av covid-19, med anledning av inställd, reducerad eller uppskjuten verksamhet etcetera.

Stödet avser ekonomiska konsekvenser under perioden 1 januari– 31 december 2020.

Torsås kommun betalar inte ut ersättning för lön eller arvode, minskade eller uteblivna reklam och sponsorintäkter.

Gemensamt ansvar
Det är viktigt att föreningarna känner gemensamt ansvar och inser att full kompensation inte alltid är möjligt. Föreningar behöver utifrån sin situation göra rimliga äskanden i sina ansökningar.

Beslut om fördelning av stöd
Beredning och bidragsbeslut görs av kommunledningsförvaltningen i samverkan med bildningsförvaltningen. Kommunen förbehåller sig rätten att besluta om fördelning.

Utbetalning
För föreningar som beviljas kompensationsstöd sker utbetalningar efter beslut.

Återbetalning
Beviljande av bidrag villkoras med återbetalning av de bidragsmedel som inte använts för ordinär kärnverksamhet.

Sista ansökningsdatum
Ansökan görs senast 31 januari 2021.

Ansökan görs via denna länk

Vid frågor kontakta:
Sofie Nyström, kommunutvecklare, sofie.nystrom@torsas.se, 0486-33 115 eller
Karin Seebass, kulturchef, karin.seebass@torsas.se 0486-333 73.