Förbättrad trygghet i Torsås kommun
//Bo, miljö och trafik /Kommun och politik /Kultur, fritid och turism /Näringsliv och arbete /Omsorg och stöd /Utbildning och förskola /Utvalda nyheter

Förbättrad trygghet i Torsås kommun

Trygghetsmätningen 2023 för Torsås kommun visar ett förbättrat resultat från förgående år. Mätningen visar på en ökad upplevd trygghet i hela Torsås kommun och följer de senaste årens fina resultat med sjunkande problemindex.

Polismyndigheten genomför årligen en trygghetsmätning där ett antal invånare i Torsås kommun får möjligheten att svara på frågor. I Torsås kommun har undersökningen skickats ut till 600 invånare och svarsfrekvensen är cirka 59 procent. Resultatet från Trygghetsmätningen används i det lokala brotts-förebyggande arbetet i kommunen och i lägesbilden för Torsås kommun.

Förbättrade resultat

Trygghetsmätningen visar på flera förbättrade resultat från året innan. Både i Torsås tätort och i övriga delar av kommunen. I Torsås tätort visar undersökningen på så kallade normalvärden förutom på några punkter bland annat buskörning med mopeder/mc. Under Torsås övrigt visar det även här på normalvärden förutom några punkter som exempel kan nämnas bostäder som tillhåll för narkotikamissbruk och oro att utsättas för inbrott i förråd.

Låg oro att utsättas för brott

Glädjande för kommunen är förbättrade resultat på flera frågor där polisen bryr sig om de lokala problemen, den sociala tilliten är högre och det finns en låg oro generellt att utsättas för brott i Torsås kommun.

Den nya lagen som började gälla juli 2023 där kommunen fått ett utökat an-svar för det lokala brottsförebyggande arbetet. Där en lägesbild och en hand-lingsplan ska ligga till grund för framtagandet av brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder. Detta arbetet pågår redan i samverkan mellan polisen, kommunen och övriga civilsamhället. I dagsläget så har arbetet på-gått under hela 2023 och brottförebyggande och trygghetsskapande insatser är utförda med gott resultat och engagemang från alla inblandade som vi nu kan se effekterna av.