Dags att sluta elda skräp!
//Bo, miljö och trafik /Utvalda nyheter

Dags att sluta elda skräp!

Eldning av avfall är skadligt för miljön och människor. Vid eldande av avfall frigörs och bildas en rad skadliga ämnen. Det påverkar inte bara miljön negativt, utan även den som eldar utsätter sig och omgivningen för hälsorisker.

Grundprincipen är att inget avfall får eldas. Att öppet elda upp avfall är inte god hushållning av våra naturresurser. Att elda avfall hemma är förbjudet och är i många fall ett miljöbrott.

Människan kan exponeras på olika sätt

  • Genom inandning av rök
  • Genom föda eller dricksvatten
  • Barn kan via smutsiga fingrar få i sig dessa ämnen direkt

Aska som innehåller farliga ämnen, till exempel kadmium och kvicksilver kan påverka både marken och vattnet där du bor. Det ger risker för om du vill använda dricksvatten ur egen brunn och vill odla grönsaker i trädgården. Det kan även påverka närliggande vattendrag.

Exempel på skadliga ämnen som frigörs när du eldar avfall

Spillolja ger utsläpp av PAH och olika tungmetaller, till exempel bly och kadmium, vilka kan ge njurskador, benskörhet, foster- och nervskador. Tungmetaller är mycket giftiga och kan ge stora skador hos organismer i naturen, särskilt i kombination med försurande ämnen.

Vid eldning av all slags plast frigörs dioxiner men även PAH, av vilka flera är cancerframkallande. Även isocyanater från polyuretanplaster kan bildas vilka kan orsaka astmasjukdomar vid upprepad exponering.

Däck och gummi ger utsläpp av dioxin och PAH. Men även svaveldioxid vilket leder till försurning av våra sjöar och vattendrag.

Impregnerat trä och spånplattor ger utsläpp av klorerade dioxiner men det kan också förekomma både kreosot och arsenik, vilka är cancerframkallande. Ger även utsläpp av formaldehyd som är irriterande för luftvägarna

Möbler och textilier innehåller flamskyddsmedel som vid förbränning bildar dioxiner som kan ge upphov till försämrat immunförsvar, cancer och störning av reproduktionen.

Elavfall och metallskrot skapar vid förbränning PAH och bromerade dioxiner. Tungmetaller kan frigöras, såsom bly, kadmium och kvicksilver, vilka kan orsaka skador på njurar och nervsystem.

Lämna allt avfall till återvinning

På FTI Återvinningsstationer lämnar du förpackningar av plast, papper, metall, glas och returpapper. Kretslopps Sydosts återvinningscentral tar emot grovavfall som möbler eller annat skrymmande avfall, elavfall och övrigt farligt avfall.