Om coronaläget. Några ord från Joel Parde Läs mer ›

Bostäder, mark och tomter

Var vill du leva? Där du bor eller där du arbetar?

I Torsås är vi lyckligt lottade – här slipper vi oftast välja. De flesta av oss jobbar inom kommunen. En del pendlar 30 minuter längs E22:an till Kalmar eller Karlskrona och alltfler arbetar hemifrån, på distans!

Ett boende på landet gynnar hela familjens välbefinnande. Mer tid tillsammans i en lugnare tillvaro gör livet meningsfullt och balanserat; livskvaliet som i allt högre grad kommer att representera 2000-talets välfärd.

Praktiskt korta avstånd mellan skog och hav, glesbygd och samhälle och naturlig närhet till varandra gör fritiden lättåtkomlig och innehållsrik för både vuxna och barn. För att vara en del av det som världen som kräver, satsar vi lika medvetet på bredband som på traditionell infrastruktur, och med våra 30 minuter till flygplatsen slår vi de flesta storstadsbor.

Det lilla formatet är vår stora fördel. Från den plattformen utvecklar vi Torsås till möjligheternas samhälle.

Bedriver du eller planerar att bedriva verksamhet som är klassad som miljöfarlig verksamhet? I sådana fall kan det krävas tillstånd eller anmälan. Med miljöfarlig verksamhet menas, enligt 9 kapitlet miljöbalken, all användning av mark, byggnader eller anläggningar som på ett eller annat sätt ger utsläpp till mark, luft eller vatten och som kan vara skadlig för människors hälsa eller miljön. Miljöbalkens regler gäller för både små och stora miljöfarliga verksamheter.

Anmälan och tillstånd
De flesta miljöfarliga verksamheter kräver någon form av miljöprövning, antingen genom en tillståndsansökan eller en anmälan enligt miljöbalken. Innan man startar en ny verksamhet är det verksamhetsutövarens ansvar att kolla upp vad som gäller för den aktuella verksamheten och se till att en prövning påbörjas genom att skicka in underlag till prövningsmyndigheten. Om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig beror på vilken omfattning verksamheten har. Indelningen görs i tre klasser med olika prövningsförfaranden:

A- verksamhet: tillstånd söks hos miljödomstol

B- verksamhet: tillstånd söks hos länsstyrelsen

C- verksamhet: anmälan görs till kommunal nämnd

Övriga verksamheter kallas för U-verksamheter och är inte prövningspliktiga, men omfattas ändå av bestämmelserna i miljöbalken.
Exempel på miljöfarliga verksamheter är industrier och ytbehandlare, lantbruk, anläggning för energiproduktion, fordonstvättar, bensinstationer, skrotverksamhet m.m. En förteckning över vilka verksamheter som räknas som tillstånds- respektive anmälningspliktiga finns i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt i miljöprövningsförordningen, se länk till höger.

Anmäl ändringar i verksamheten!
Om du gör förändringar som påverkar miljön i din anmälningspliktiga verksamhet ska du i god tid anmäla det till bygg- och miljönämnden. Kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen om du har frågor som rör anmälan och klassning av verksamheter. Anmälningspliktiga verksamheter som påbörjas utan att anmälan har gjorts riskerar miljösanktionsavgift på 25 000 kr.

Så handläggs anmälan
Efter att en anmälan inkommit till Bygg- och miljönämnden skickas ett exemplar för kännedom till Länsstyrelsen. Om anmälan är ofullständig begär bygg- och miljönämnden kompletteringar av den som lämnat in anmälan. De organisationer, myndigheter och enskilda som kan ha ett särskilt intresse ges möjlighet att yttra sig över anmälan. När ärendet är tillräckligt utrett skickas ett skriftligt beslut till den som lämnat in anmälan.

Tillsyn och egenkontroll
En del av Bygg- och miljönämndens ansvarsområde är att genomföra tillsyn på miljöfarliga verksamheter i kommunen. Vid ett tillsynsbesök går man bland annat igenom att villkor i tillståndsbeslut följs, hantering och lagring av kemikalier och avfall samt hur verksamhetsutövaren arbetar med sin egenkontroll. Verksamhetsutövaren har alltid ett ansvar att kontrollera sin egen verksamhet och vidta åtgärder för att minska påverkan på omgivningen. En väl fungerande egenkontroll minskar risken för skador på miljön. Ett tillsynsbesök kan även initieras av ett klagomål.

Avgift
Vissa verksamheter omfattas av årlig tillsynsavgift, för andra verksamheter tillkommer timavgift vid tillsynsbesök.

Och sedan ett supersvar!