Granskningar 2011

Granskning av årsredovisning 2011
Syftet med granskningen som är lagstadgad är att bedöma om:

- Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen?

- Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende god ekonomisk hushållning?

- Har balanskravet uppfyllts och hanteras eventuella underskott i enlighet med balanskravets regler?

- Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande? Med rättvisande avses följsamhet mot lag, rekommendationer och god redovisningssed.

>> Granskning av Torsås kommuns årsredovisning 2011 (PDF)Revisionsberättelse för år 2011

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivs i styrelse och nämnder. Vi har också i egenskap av lekmannarevisor i kommunens bolag granskat dessa.

 

Vi bedömer sammantaget att styrelsen och nämnderna har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

>> Revisionsberättelse 2011 (PDF)Granskning av delårsrapport
Granskningen syftar till att bedöma om delårsrapporten ger svar på följande revisionsfrågor.

- Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?

- Är resultaten i delårsrapporten, enligt kommunstyrelsens bedömning, förenliga med de av fullmäktige fastställda finansiella målen, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att uppnås?

- Är resultaten i delårsrapporten, enligt kommunstyrelsens bedömning, förenliga med de av fullmäktige fastställda målen för verksamheten, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att uppnås? 

I 2011 års revisionsplan ingår följande granskningar:

>> Granskning av Torsås kommuns delårsrapport 2011 (PDF)

>> Revisorerna utlåtande avseende delårsrapport 2011 (PDF)


Granskning av försörjningsstödet

Kostnaderna för försörjningsstödet har fortsatt att öka i Torsås kommun och enligt uppgift är personalomsättningen hög bland handläggarna av försörjningsstödet. Utifrån revisorernas riskbedömning har revisorerna beslutat om denna granskning.

>> Granskning av Torsås kommuns försörjningsstöd (PDF)


Granskning av nämndernas styrning och uppföljning
Syftet är att granska om bildningsnämnden genom styrning och uppföljning säker-ställer att skolorna arbetar i enlighet med gällande styrdokument avseende elever i behov av särskilt stöd.

>> Granskning av elevers rätt till särskilt stöd (PDF)


Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt i Torsås kommun

Kommunens revisorer i Torsås har gett PwC i uppdrag att göra en granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt över nämnderna, de kommunala bolagen och kommunalförbunden. Granskningen ligger inom den av revisorerna antagna granskningsplanen.

I bifogad revisionsrapport ” Granskning av hur kommunstyrelsen utövar sin förvaltningskontroll (uppsiktsplikt)” redovisas gjorda iakttagelser och en revisionell bedömning.

Vi bedömer att kommunstyrelsens utövande av sin uppsiktsplikt är tillfredsställande, men att den behöver systematiseras och utvecklas när det gäller uppföljning av verksamhetsmålen. Trots att uppsiktsplikten inte formaliserats fullt ut utövar kommunstyrelsen sin uppsiktsplikt, men det sker utifrån behov istället för systematiskt.

>> Granskning av hur kommunstyrelsen utövar sin förvaltningskontroll (PDF)

 

 

Senast uppdaterad 2012-04-18
 

Kontakt

Bildningschef Håkan Petersson

Håkan Petersson
Kommunchef

Tfn: 0486-331 12
E-post: Håkan Petersson
Fax: 0486-331 05

Förvaltningen för ledning och administration
Allfargatan 26
Box 503
385 25 Torsås 

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se