Har KSRR några krav gällande avloppet?

Ja, de behöver information gällande slamavskiljarens placering och fabrikat. Om en ny slamavskiljare installeras, eller om en befintlig byter plats, behöver KSRR informeras om placering och brunnstyp. Samhällsbyggnadsförvaltningen meddelar KSRR. Det finns även ett avståndskrav mellan slamavskiljare och uppställningsplats för slamtömningsbilen. Det bör inte överstiga 20 meter.

Det finns regler och lagar även för lantbruk, man får inte sprida gödsel hur och när som helst. När det gäller miljöarbete är det viktigt att arbeta från flera olika håll samtidigt. Kommunen arbetar både med tillsyn mot lantbruk och enskilda avlopp. Eftersom det finns många enskilda avlopp i kommunen resulterar det i en stor miljöpåverkan. Ett orenat avloppsvatten kan orsaka hälsorisker om det når en dricksvattenbrunn. Näringsämnena bidrar också till övergödningen av vattendrag, och slutligen Östersjön.

Så här ser det ut, generellt, oavsett om det är ett föreläggande eller inte:

-Ansökan: En ansökan behöver fyllas i och lämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen. Där fyller man i uppgifter om vilken anläggning eller metod man väljer. (Ansökningsavgiften finner du i taxan.)

-Provgrop: Om marken ska användas som reningssteg (infiltration eller dylikt) behöver en provgrop anläggas. Då kan avstånd till grundvattnet och markstrukturen säkerställas. En miljöinspektör besöker fastigheten och utför provtagningar för att bedöma lämpligheten och hur stor yta som krävs för infiltrationen.

-Tillstånd: När samhällsbyggnadskontoret har de uppgifter som krävs kan ett tillstånd för avloppsanläggningen skrivas. Det är viktigt att anläggningen utförs utefter de krav som ställs i tillståndsbeslutet.

-Entreprenörsrapport/utförandeintyg: Innan ärendet kan avslutas, och anläggningen kan klassas som godkänd, krävs en entreprenörsrapport eller ett utförandeintyg. Det gäller oavsett om entreprenören är certifierad eller ej, eller om fastighetsägaren anlägger avloppet själv.

Ja, så länge det är fackmannamässigt gjort, går det bra. Vi begär in samma material som när en entreprenör anlägger avloppet. Skillnaden är att en miljöinspektör måste godkänna anläggningen innan den täcks, för att kontrollera så att det följer ansökan och det tillstånd som givits. En kontroll krävs också när det är en entreprenör som inte är certifierad, de entreprenörer som är certifierade kan slutföra anläggandet utan en kontroll/besiktning.

Ja, oavsett om det är fritidshus eller permanentboende, kort eller lång tid, är grundkraven på anläggningen de samma så länge det finns vatten indraget. Däremot är kraven olika gällande utformningen av slamavskiljaren beroende på om toaletten är kopplad till avloppet eller inte. Gäller det bara BDT-vatten (bad, disk, tvätt) räcker det med en 2-kammarbrunn.

Vilken skyddsnivå som gäller beror på hur nära vatten som avloppsanläggningen ska anläggas. Om anläggningen ligger vid kust, sjö, vattendrag eller dike finns lite olika avstånd som man ska förhålla sig till, är man inom detta skyddsområde gäller hög skyddsnivå.

Krav som alltid gäller:
• Avloppsanordningen kan förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen (mätt som BOD7).

Normal skyddsnivå:
• Avloppsanordningen kan förväntas uppnå minst 70 % reduktion av fosfor (tot-P).

Hög skyddsnivå: Inom 100 meter från vattendrag eller ytvatten, inom 100 (eller inom 300 meter vid vissa sträckor) från kuststräcka.
• Avloppsanordningen kan förväntas uppnå minst 90 % reduktion av fosfor (tot-P)
• Avloppsanordningen kan förväntas uppnå minst 50 % reduktion av kväve (tot-N).

Nej, en infiltration uppnår inte de reningskrav som ställs vid hög skyddsnivå. Istället kan ett minireningsverk installeras. En annan lösning är att placera infiltrationen längre från vattendraget/ytvattnet, bortom hög skyddsnivå, exempelvis in på en grannfastighet om det tillåts.

Nej, det är det inte. Finns inget indraget vatten till fastigheten är behovet av ett avlopp inte lika stort. Därför ställs inga krav på avloppet. Om det är en permanentbostad eller ett fritidshus har ingen betydelse.

Nej, är toaletten kopplad till avloppet krävs minst en 3-kammarbrunn för att uppnå en fullgod slamavskiljning. Är bara BDT-vattnet (bad, disk, tvätt) kopplat till avloppet krävs minst en 2-kammarbrunn. Brunnar kan dock kopplas ihop så att de utgör flera fack ihop. Exempelvis blir 3 stycken ihopkopplade 1-kammarbrunnar en 3-kammarbrunn. Endast en 1-kammarbrunn är följaktligen inte godkänt.

Nej, en stenkista, oavsett storlek, möjliggör inte den filtrering eller rening av avloppsvattnet som krävs. Dess syfte är endast att sprida avloppsvattnet vidare. Från stenkistan kan avloppsvattnet sedan leta sig vidare neråt och förorena grundvattnet. Om det finns en dricksvattenbrunn i närheten kan denna förorenas och orsaka hälsoproblem. Om det finns vattendrag i närheten riskerar dessa att få höga tillskott av näringsämnen.