//Pressmeddelande

Information angående fiberfrågan

Efter att kommunen har varit i kontakt med både IP-Only och Telia har kommunen valt att fundera över hur fiberutbyggnaden bäst ska ske i Torsås kommun.
Just nu handlar fiberfrågan i kommunen om följande: ska vi äga vårt eget nät, eller ska någon annan (marknaden) bygga ut på marknadsmässiga villkor.

Fråga: Anser kommunen att det är viktigt med fiber?
Svar: Fiber är en av de absolut viktigaste kommunala frågorna just nu och har varit så över tid. Fiber är som el och värme och vatten. Vi kan inte vara en kommun mitt emellan två andra större kommuner utan att ha samma förutsättningar som de har.
Ekonomiskt finns dock en annan förutsättning för oss än för de stora kommunerna. Vår litenhet ger oss styrkor men vi måste iaktta större försiktighet för att inte äventyra andra saker i vår verksamhet.

Fråga: Varför har Torsås ingen fiber i dagsläget?
Svar: I hela Torsås kommun är det cirka 1300-1400 personer som saknar fiber just nu. Arbetet med att lägga ner rör för fiber fortgår hela tiden, och har gjort det oavbrutet.

Fråga: Vad händer härnäst?
Svar: Just nu ser Torsås kommun över en grov utbyggnadsplan för eget nät. Vi arbetar med prissätta detta för att ta reda på vad det skulle kosta. Denna prisspecificering gäller allt från schaktning till den dosa som varje hus ska ha för att koppla upp sig. Kommunledningsförvaltningen kommer att presentera ett underlag för politiken att ta ställning till. Detta kommer att ske under senhösten/vintern.

Fråga: Vem på kommunen är ansvarig för fiberfrågan i dagsläget?
Svar: Just nu arbetar kommunledningsförvaltningen med frågan.

Mer information:
Utbyggnaden av fibernäten i Sverige genomförs av många olika aktörer, både privata och offentliga. Den sista delen av nätet, som ansluter till kunden, har främst byggts ut av privata aktörer, så som Telia och IP-Only, samt av kommunala stadsnät och byaföreningar.
Torsås kommun har under lång tid arbetat aktivt med att hitta lösningar för fiberutbyggnad i samverkan med marknadsaktörer, kompletterat med offentliga insatser. När samarbetet med IP-Only avslutat tecknades hösten 2018 en avsiktsförklaring mellan Torsås kommun och Telia Company AB. Telia aviserade efter en tid att de hade svårt att hitta en väg fram för fiberutbyggnaden i hela Torsås kommun.
Kommunen kan inte påverka kommersiella aktörers beslut. Detta har lett fram till beslut om att undersöka förutsättningar för utbyggnad i egen regi. Arbetet med underlaget utgår från tre viktiga krav:
1. Alla fast boende ska erbjudas fiber.
2. Nätet ska vara helt öppet för olika operatörer.
3. Anslutningsavgiften ska vara likvärdig över hela kommunen.

För mer information: Kommunchef Håkan Petersson, 0486-33112