Socialnämnden

Socialnämnden fullgör bland annat med stöd av Socialtjänstlagen kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag sägs om socialnämnd samt psykiatri- och omsorgs-verksamhet. Nämnden har också ansvar för den hälso- och sjukvård som åvilar kommunen genom lagstiftning eller avtal.

Socialnämnden ansvarar för kommunens äldre- och handikappomsorg såsom hemtjänst i enskilt boende, service och omvårdnad i särskilda boendeformer samt övrig äldreomsorg, LSS-verksamhet samt kommunal psykiatri. 

Socialnämnden ansvarar även för kommunens individ- och familjeomsorg, allt i enlighet med vad som stadgas i socialtjänstlagen och övriga allmänna författningar. I uppgiften ingår bland annat bistånd till enskilda och familjer, ungdomsvård, missbrukarvård, tillämpning av LVU (Lagen om vård av unga) och LVM (Lagen om vård av missbrukare) med mera. 

Socialnämnden ansvarar dessutom för kommunens familjerådgivning samt bistår med hushållsekonomisk rådgivning och skuldsanering enligt skuldsaneringslagen genom avtal med Kalmar kommun. 

Ytterligare ansvarsområden för Socialnämnden är tillståndsgivning och uppföljning enligt lagen om anordnande av visst automatspel och uppgifter enligt alkohollagen tillsyn enligt 19 § Lag om ändring av tobakslagen (1993:581) beträffande 12 §. Nämnden är kommunstyrelsens remissinstans vad gäller samtliga frågor inom nämndens verksamhetsområde.

 

Ledamöter i socialnämnden

Parti      Namn                                                                  Kontakt             
S Christina Lönnqvist (Ordf) 070-279 92 71
S Bernt Nykvist 0486-260 15
M Staffan Kromnow (1:e vice ordf) 070-952 75 74
KD Sven H Söderbom 076-185 31 35
L Margareta Ohlin 0486-216 15
C Linda Eriksson (2:e vice ordf) 0486-300 51
C Anita Petersson 070-939 46 85
C Jan-Olof Olsson  070-664 56 56
SD Kent Freij 076-891 17 46

Ersättare i socialnämnden

Parti      Namn                                                                  Kontakt             
Susanne Rosén 070-869 47 39
Sven-Erik Torneús 070-972 01 16
Kjell Arvidsson 070-394 79 92
Gunilla Modin 076-880 86 83
MP Catherine Sjöholm
C Elsie Ludwig 0486-212 01
C Östen Barrdahl  
C Helena Kalmteg 073-340 02 70
SD Martin Kirchberg

 

 

 

 

Senast uppdaterad 2018-04-10
 

Kontakt

Liselott Lindvall
Sekreterare socialnämnden

Tfn:0486-336 43
Fax: 0486-336 41
E-post: Liselott Lindvall

Kalmarvägen 4
Box 503
385 25 Torsås

 
 

Kontakt

Bildningschef Håkan Petersson

Håkan Petersson
Kommunchef

Tfn: 0486-331 12
E-post: Håkan Petersson
Fax: 0486-331 05

Förvaltningen för ledning och administration
Allfargatan 26
Box 503
385 25 Torsås 

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se