fri att använda
//Bo, miljö och trafik /Kommun och politik /Näringsliv och arbete

Planförslag för Bergkvara hamn på samråd

Den 19 maj går detaljplanen för Bergkvara hamn ut på samråd. Under samrådet ges berörda och intressenter möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget.

Planförslaget innebär att Lurkan, Lotshamnen och Norra kajen även fortsättningsvis bevaras som öppna platser – hamnplaner. Mellan hamnplanerna föreslås kvarter med bostadsbebyggelse.

Genom hela området löper en vall som skyddar Bergkvara och binder samman platsen. Detaljplanen föreslår även att ett antal äldre byggnader med anknytning till hamn- och sjöfartsverksamheten skyddas.

Planförslaget ställer flera krav bland annat på en omsorgsfull gestaltning. På silons plats möjliggörs en hög byggnad. Bilden redovisar en maximal utbyggnad av området och förutsätter att garage anordnas.

En 3D-modell av planen kommer att finnas i Torsås kommuns reception. Nu publiceras planen, samt fördjupad information, på nedanstående webbsida.

Sista dag att lämna in synpunkter på planen är den 2 juli.

Här finns fördjupad information om projektet